กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.6/1 รร.กีฬา » แบบทดสอบที่ 3 ให้นักเรียน บอกความหมายของคำว่า HTMl มาพอเข้าใจ 10 คะแนน
แบบทดสอบที่ 3 ให้นักเรียน บอกความหมายของคำว่า HTMl มาพอเข้าใจ 10 คะแนน
แบบทดสอบที่ 3 ให้นักเรียน บอกความหมายของคำว่า HTMl มาพอเข้าใจ 10 คะแนน

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 11:29:22 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1023 ตอบ 21 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 3 ให้นักเรียน บอกความหมายของคำว่า HTMl มาพอเข้าใจ 10 คะแนน
             ความหมายของ HTML

     HTML หรือ HyperText Markup Language เป?นภาษาคอมพิวเตอร?รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร?างการ
เขียนโดยอาศัยตัวกํากับ (Tag) ควบคุมการแสดงผลข?อความ, รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ ผ?าน
โปรแกรมเบราเซอร? แต?ละ Tag อาจจะมีส?วนขยายที่เรียกว?า Attribute สําหรับระบุ หรือควบคุมการ
แสดงผล ของเว็บได?ด?วย


             Tag
 
    Tag เป?นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช?ในการระบุรูปแบบคําสั่ง หรือการลงรหัสคําสั่ง 
HTML ภายในเครื่องหมาย less-than bracket ( < ) และgreater-than bracket ( > ) โดยที่ Tag HTML 
แบ?งได? 2 ลักษณะ คือ

? Tag เดี่ยว
เป?น Tag ที่ไม?ต?องมีการป?ดรหัส เช?น <P>, <BR> เป?นต?น

? Tag เป?ด/ป?ด
เป?น Tag ที่ประกอบด?วย Tag เป?ด และ Tag ป?ด โดย Tag ป?ด จะมีเครื่องหมาย 
slash 
( / ) นําหน?าคําสั่งใน Tag นั้นๆ เช?น <B>?</B>, <BLINK>?</BLINK> เป?นต?น


<html>

    <head>

        <title> หัวข้อเรื่อง ของหน้านี้ </title>

    </head>

    <body>

            เนื้อหาที่จะแสดงใน web browser 

    </body>

</html>

ตอบโดย >> เบ้นซ์ เมื่อ 1 ตุลาคม 2557 11:05:41 113.53.230.98
1 2