กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ชั้น
เลขที่
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่ บ้านเกิด
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ชื่อผู้ใช้ รหัสนักเรียน
 * เช่น 05432
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
 
Email
ขั้นตอนการสมัครและวิธีลงทะเบียน
1. ผู้เรียน ที่ลงทะเบียน จะต้องใช้ชื่อจริงของนักเรียน ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร
2. ผู้เรียน ที่ลงทะเบียน จะต้องใช้ Username เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และสามารถใส่สัญลักษณ์อื่นประกอบได้ ยกเว้นตัวอักษรภาษาไทยที่ไม่สามารถใช้ได้
เงื่อนไขและข้อตกลงในการ ลงทะเบียน
  • 1. ผู้เรียน ที่ลงทะเบียน จะต้องใช้ชื่อจริงเท่านั้น ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร
  • 2. ผู้เรียน ที่ลงทะเบียน จะต้องใช้ Username เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และสามารถใส่สัญลักษณ์อื่นประกอบได้ ยกเว้นตัวอักษรภาษาไทยที่ไม่สามารถใช้ได้
  • 3. ผู้เรียน ที่ลงทะเบียน จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการ รับคะแนน 
  • 4. ผู้เรียน จะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อตกลงของ ระบบห้องเรียนเครือข่าย นี้อย่างเคร่งครัดเพื่อความสงบเรียบร้อย ในกรณีที่ท่านละเมิดกฏ Admin และผู้ดูแลเว็บบอร์ด ครูผู้สอน มีสิทธิ์ ไม่ให้คะแนนผู้เรียนได้
  • 5. เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลของท่านเอง ผู้ดูแลเว็บระบบขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เป็นหน้าที่ของท่านเองในการรักษาชื่อ Login และ Password ของท่านให้ดี โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ 
  • 6. ข้อมูลของ ผู้เรียนจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ผู้ดูแล ระบบห้องเรียนเครือข่าย จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ทั้งสิ้น
  • 7. ผู้ดูแลระบบห้องเรียนเครือข่าย ขอใช้สิทธิ์ ให้การเรียนการสอน ทางห้องเรียนเครือข่ายนี้ เสมือนห้องเรียนจริงที่อยู่ใน โรงเรียน 
  • 8. ผู้สอนหรือผู้ดูแลมีสิทธิ์ ให้หรือหักคะแนน ได้จากทางระบบห้องเรียนเครือข่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีที่ท่าน ตอบคำถามผิด หรือ ไม่เรียนหรือส่งงานช้า

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับในเงื่อนไงข้างต้นทุกประการ (คลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไข)