กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา PHP » บทที่ 26 การสร้างฟังก์ชันแบบเรียกตัวเอง (recursive function)
บทที่ 26 การสร้างฟังก์ชันแบบเรียกตัวเอง (recursive function)
บทที่ 26 การสร้างฟังก์ชันแบบเรียกตัวเอง (recursive function)
ตัวอย่าง การหาค่าแฟลทอเรียล n! 
 
<? 
function factorial ($n) { 
  if ( ($n == 0) || ($n == 1) ) 
   return 1; 
  else 
    return $n*factorial($n-1); 
} 
echo  factorial(4);

?>

เงื่อนไขก็ใช้ฟังก์ชัน factorial() จากตัวอย่างข้างบน คือ $n จะต้องเป็นตัวแปรที่เก็บค่าที่เป็นเลขจำนวนเต็ม และไม่เป็นลบ ถ้าเราต้องการจะเขียนฟังก์ชันให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน เราก็อาจจะเพิ่มเงื่อนไข เพื่อตรวจเช็คดูก่อนว่า ผู้ใช้ผ่านค่าของตัวแปรที่ตรงตามต้องการหรือไม่ เช่น ไม่ผ่านค่าที่เป็นสตริงค์ หรือเป็นเลขทศนิยม หรือค่าที่เป็นลบ เป็นต้น

ตัวอย่าง การค้นหาข้อมูลแบบ Binary Search ในอาร์เรย์ที่มีการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก 

<?

function binSearch(&$key,&$array, $left, $right) 
{ 
   $mid = ceil( ($left + $right) / 2 );

   if ($left > $right) 
      return -1; 
   if ($array[$mid] == $key) 
      return $mid; 
   else if ($key < $array[$mid]) 
      return binSearch($key, $array, $left, $mid-1);  // recursive call 
   else 
      return binSearch($key, $array, $mid+1, $right); // recursive call 
}

$num=100; 
$key = randInt(0, $num); 
for($i=0; $i < $num; $i++) { 
  $sorted_array[$i] = $i+1; 
}

echo binSearch(13, $sorted_array, 0, $num);

?>

ตัวอย่าง การสร้างสตริงค์แบบสุ่มอีกแบบหนึ่งซึ่งอาจจะนำไปใช้ในการสร้าง one-time password ( OTP) 

<?

function randomToken($len) { 
  srand( date("s") ); 
  $chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"; 
  $chars.= "1234567890!@#$%^&*()"; 
  $ret_str = ""; 
  $num = strlen($chars); 
  for($i=0; $i < $len; $i++) { 
    $ret_str.= $chars[rand()%$num]; 
  } 
  return $ret_str; 
}

echo randomToken(13)," ";

?>

หมายเหตุ: การกำหนดค่า seed สำหรับฟังก์ชัน srand() นอกจะใช้ date("s") เป็นตัวกำหนดค่าแล้ว เราอาจจะใช้ฟังก์ชันอื่นก็ได้ เช่น srand((double)microtime()*1000000);


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2555 19:02:11 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 941 ตอบ 0 223.204.59.160