กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » การกำหนดขนาดของตัวอักษร
การกำหนดขนาดของตัวอักษร
การกำหนดขนาดของตัวอักษร
การกำหนดขนาดของตัวอักษร
 • <Hn>...</Hn>
  ใช้กำหนดขนาดของหัวเรื่องมีอยู่ 6 ระดับ
  คือ H1,H2,H3,H4,H5 และ H6 โดยจะเรียงจากขนาดใหญ่ไปหาเล็ก

  สำหรับ IE และ Opera
  H1จะมีขนาด 21 pixel และตัวหนา
  H2 จะมีขนาด 17 pixel และตัวหนา
  H3 จะมีขนาด 14 pixel และตัวหนา
  H4 จะมีขนาด 12 pixel และตัวหนา
  H5 จะมีขนาด 11 pixel และตัวหนา
  H6 จะมีขนาด 9 pixel และตัวหนา
  สำหรับ Netscape Navigator
  H1จะมีขนาด 24 pixel และตัวหนา
  H2 จะมีขนาด 18 pixel และตัวหนา
  H3 จะมีขนาด 14 pixel และตัวหนา
  H4 จะมีขนาด 12 pixel และตัวหนา
  H5 จะมีขนาด 10 pixel และตัวหนา
  H6 จะมีขนาด 8 pixel และตัวหนา

 • <FONT SIZE = n>...</FONT>
  ใช้กำหนดขนาดตัวอักษรคล้ายกับ <Hn> แต่ สามารถใช้คำสั่งนี้ เขียนอักษรหลายขนาด อยู่ในบรรทัดเดียวกันได้
  โดย n แทนตัวเลขตั้งแต่ n = 1-7 โดยจะเรียงจากขนาดเล็กไปหาใหญ่
  โดยทั่วไปหากไม่กำหนดขนาด ตัวอักษรจะมีค่า size=3 หรือ 12 pixel

   size=1 จะมีขนาด 8 pixel
   size=2 จะมีขนาด 10 pixel
   size=3 จะมีขนาด 12 pixel = ค่าปกติ
   size=4 จะมีขนาด 14 pixel
   size=5 จะมีขนาด 18 pixel
   size=6 จะมีขนาด 24 pixel
   size=7 จะมีขนาด 36 pixel

  บางครั้งเราจะพบการกำหนดค่า <FONT SIZE = -n> หรือ <FONT SIZE = +n>

  • หากกำหนดค่าเป็น - หมายถึงลดขนาดลง n ขั้น เมื่อเทียบกับขนาดที่ผู้ใช้กำหนดไว้ เช่น 
   เมื่อผู้ใช้กำหนด MS Sans Serif ขนาด 12 pixel
    <FONT SIZE = -1> จะเท่ากับ size=2 (10 pixel)
   เมื่อผู้ใช้กำหนด AngsanaUPC ขนาด 18 pixel
    <FONT SIZE = -1> จะเท่ากับ size=4 (14 pixel)
  • หากกำหนดค่าเป็น + หมายถึงเพิ่มขนาดขึ้น n ขั้น เมื่อเทียบกับขนาดที่ผู้ใช้กำหนดไว้ เช่น เมื่อผู้ใช้กำหนด MS Sans Serif ขนาด 12 pixel
    <FONT SIZE = +2> จะเท่ากับ size=5 (18 pixel)
   เมื่อผู้ใช้กำหนด AngsanaUPC ขนาด 18 pixel
    <FONT SIZE = +2> จะเท่ากับ size=7 (36 pixel)

 • เปรียบเทียบขนาดของตัวอักษร

   8 pixelH6 (NN)size=1
   H6 (IE)9 pixel 
   10 pixelH5 (NN)size=2
   H5 (IE)11 pixel 
   H4 (IE)12 pixelH4 (NN)size=3
   H3 (IE)14 pixelH3 (NN)size=4
   H2 (IE)17 pixel 
   18 pixelH2 (NN)size=5
   H1 (IE)21 pixel 
   24 pixelH1 (NN)size=6
   36 pixel size=7


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 13:14:56 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 880 ตอบ 0 183.88.88.173