กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา PHP » บทที่ 20 การใช้อาร์เรย์สองมิติ (2 Dimension Array)
บทที่ 20 การใช้อาร์เรย์สองมิติ (2 Dimension Array)
บทที่ 20 การใช้อาร์เรย์สองมิติ (2 Dimension Array)
ถ้าเราต้องการจะใช้อาร์เรย์แบบสองมิติ (หรือมากกว่า) ก็ทำได้เช่นกัน คือชื่อตัวแปรแล้วตามด้วย [..][..] ตัวอย่างเช่น 
 
<?

$dim = 3; 
for ($row=0; $row <= $dim; $row++) { 
  for ($column=0; $column <= $dim; $column++) { 
    $myarray2[$row][$column] = 4*$row + $column; 
    echo $myarray2[$row][$column]," "; 
  } 
  echo "<BR>\n"; 
}

?>

สังเกตว่า สำหรับการใช้งานตัวแปรที่เป็นอาร์เรย์ เราไม่จำเป็นต้องแจ้งใช้ตัวแปรที่เป็นอาร์เรย์ พร้อมกำหนดขนาดก่อนการใช้งานอาร์เรย์แบบเชื่อมโยงหรือ associative array

การเก็บข้อมูลในอาร์เรย์แบบนี้จะใช้กับข้อมูลที่จัดเก็บเป็นคู่ๆไป ซึ่งแตกต่างจากอาร์เรย์แบบแรกที่เราได้ทำความรู้จัก ตัวอย่างเช่น ใช้ทำ lookup table เช่น สมมุติว่า "red" ให้แทนค่า 0xff0000  "green" ให้แทนค่า 0x00ff00 และ "blue" 0x0000ff โดยเก็บไว้ในอาร์เรย์ชื่อ $color_table ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

$color_table["red"]   = 0xff0000; 
$color_table["green"] = 0x00ff00; 
$color_table["blue"]  = 0x0000ff;

$color_name= "red"; 
echo "value = ".$color_table[ $color_name]."<BR>\n"; 
 

หรืออีกรูปแบบหนึ่งที่เขียนสร้างอาร์เรย์ดังกล่าวได้ โดยใช้คำสั่ง array() 
 

$color_table = array( 
     "red"   => 0xff0000, 
     "green" => 0x00ff00, 
     "blue"  => 0x0000ff 
);

เราอาจจะสร้างอาร์เรย์เป็นสองมิติก็ได้ เช่น 
 

<? 
$countries = array ( 
  "thailand"  => array ( "zone" => "Asia", "D_NAME" => ".th"), 
  "malasia"  => array ( "zone" => "Asia", "D_NAME" => ".my"), 
  "india"       => array ( "zone" => "Asia", "D_NAME" => ".in"), 
  "holland"  => array ( "zone" => "Europe", "D_NAME" => ".nl"), 
  "france"    => array ( "zone" => "Europe", "D_NAME" => ".fr") 
);

echo "domain name=".$countries[ "thailand"]["D_NAME"]."<BR>\n"; 
?>


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2555 18:58:11 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 897 ตอบ 0 223.204.59.160