กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » การใช้ชุดคำสั่ง Form
การใช้ชุดคำสั่ง Form
การใช้ชุดคำสั่ง Form
การใช้ชุดคำสั่ง Form (<FORM>..</FORM>)
รูปแบบ: 
  <FORM METHOD=...  ACTION=...  ENCTYPE=...>
  ...
  <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="ส่งข้อความ">
  <INPUT TYPE=RESET VALUE="แก้ไขใหม่">

  </FORM>
องค์ประกอบในคำสั่งเปิด
 • METHOD หมายถึง วิธีส่งข้อมูลมี 2 แบบ คือ GET หรือ POST
 • ACTION หมายถึง ขบวนการส่งผ่านข้อมูล มี 2 แบบ คือ
  • mailto:username@domain (ใช้ได้เฉพาะ Browser ตระ***ล Netscape)
  • ผ่าน CGI ไปยัง file ที่เตรียมไว้ โดยระบุ path บน server คือ .../cgi-bin/*.*
 • ENCTYPE หมายถึง การเข้ารหัสข้อมูล มี 2 แบบเช่นกัน คือ
  • application/x-www-form-urlenccoded หรือ อาจใช้ text/plain ซึ่งจะแปลงข้อมูล(รวมทั้งช่องว่าง)เป็นตัวอักษรติดกันตลอด ใช้คู่กับ ACTION แบบ mailto:
  • multipart/form-data ซึ่งจะส่งไปโดยแบ่งเป็นหลายๆส่วน แต่ไม่แปลงข้อมูล
องค์ประกอบภายในชุดคำสั่ง
 • INPUT มี ส่วนขยายองค์ประกอบภายในชุดคำสั่งดังนี้
  • TYPE=...  ให้ระบุชนิดของข้อมูล
   • TEXT กรอกคำ หรือวลี ชื่อ-สกุล เป็นข้อความแบบบรรทัดเดียว
   • PASSWORD กรอกรหัสผ่าน
   • RADIO ให้เลือกเพียง หนึ่งในรายการทั้งหมด
   • CHECKBOX ให้เลือกได้หลายรายการ
   • SUBMIT ปุ่มส่งข้อความ
   • RESET ปุ่มยกเลิก หรือลบข้อมูลที่กรอกไปแล้วแต่ต้องการแก้ไข
   • BUTTON ปุ่มพิเศษ มีหน้าที่ตามที่เราจะมอบหมายให้
  • NAME=... ใช้ระบุชื่อของข้อมูล มีประโยชน์ในกรณีที่มีข้อมูลหลายๆชุด
  • VALUE=... ใช้ระบุค่าที่ต้องการส่งให้ประมวลผล
 • TEXT AREA(<TEXTAREA>...</TEXTAREA>) กรอกข้อความหลายบรรทัด
 • SELECTION (<SELECT>...</SELECT>) ให้เลือก หนึ่งในรายการทั้งหมดซึ่งมักจะมีมากกว่าใน RADIO
ลักษณะของข้อมูลที่สื่อสารคำสั่งย่อยที่ใช้
ให้กรอกข้อความTYPE = TEXT
TYPE = PASSWORD
TEXTAREA
ให้เลือกจากตัวเลือกที่กำหนดไว้TYPE = RADIO
TYPE = CHECKBOX
SELECT
ปุ่มกดTYPE = SUBMIT
TYPE = RESET
TYPE = BUTTON

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 13:13:26 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 883 ตอบ 0 183.88.88.173