กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา ปาสคาล » การคำนวณ (Computing)
การคำนวณ (Computing)

การคำนวณ  (Computing)  การคำนวณของการประมวลผลจะต้องมีการกำหนดขั้นตอนในการคำนวณก่อนหลัง ขั้นตอนนี้ต้องกำหนดให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการเปลี่ยนเป็นชุดคำสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

การคำนวณทางคณิตศาสตร์
ตัวกระทำทางคณิตศาสตร์ที่นิยมใช้กันมากคือ

ตัวกระทำ

สัญลักษณ์

การบวก

+

การลบ

-

การคูณ

*

การหาร

/

การยกกำลัง

** หรือ ^

ลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย

1.      ( )  มีความสำคัญมากที่สุด
2.    ** , ^  
3.    * , /
4.    + , - มีความสำคัญน้อยที่สุด
 
ถ้านิพจน์หนึ่งมีตัวกระทำที่มีลำดับความสำคัญเท่ากันให้ทำจากซ้ายไปขวา

นิพจน์ทางคณิตศาสตร์  เขียนในรูปคอมพิวเตอร์

   เขียนในรูปคอมพิวเตอร์   5+4*2/2+8  =  5+8/2+8  = 5+4+8 = 17

  เขียนในรูปคอมพิวเตอร์  5*4+(10-6/2)-4+6          = 5*4+(10-3)-4+6

                                                                                                                       = 5*4+7-4+6

                                                                                       


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 20:11:05 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 903 ตอบ 0 223.206.234.127