กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา ปาสคาล » ฟังก์ชันมาตรฐาน
ฟังก์ชันมาตรฐาน

ฟังก์ชันมาตรฐาน

             ฟังก์ชันมาตรฐานเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วในปาสคาล  เมื่อผู้เขียนโปรแกรมต้องการเรียกใช้การทำงานของฟังก์ชัน  ผู้เขียนโปรแกรมสามารถอ้างถึงชื่อฟังก์ชันได้ในทันที  โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมย่อยขึ้นเอง

 ตารางข้างล่างแสดงฟังก์ชันมาตรฐาน  รูปแบบการเรียกใช้  การทำงาน  ชนิดของพารามิเตอร์และผลลัพธ์ที่ส่งกลับมาภายใต้ชื่อของฟังก์ชันเมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน

การทำงาน

ชนิดของพารามิเตอร์ X

ชนิดของผลลัพธ์

Abs(X)

คำนวณค่าสัมบูรณ์ของ X

Integer / Real

เหมือน X

Arctan(X)

คำนวณค่า arctan ของ X

Integer / Real

Real

Cos(X)

คำนวณค่า cosine ของ X

Integer / Real

Real

Exp(X)

คำนวณค่า ex  โดย e = 2.71828  เป็นเลขฐานของลอการิธึมธรรมชาติ

Integer / Real

Real

Ln(X)

คำนวณค่าลอการิธึมธรรมชาติของ X  โดย  X > 0

Integer / Real

Real

Odd(X)

ทดสอบว่า เป็นเลขจำนวนคี่หรือไม่โดยให้ค่าเป็นจริง  ถ้า เป็นเลขจำนวนคี่มิฉะนั้นให้ค่าเป็นเท็จ

Integer

Boolean

Sin(X)

คำนวณค่า sine ของ X

Integer / Real

Real

Round(X)

ให้ค่าเลขจำนวนเต็มที่ใกล้ X ที่สุด  โดยเศษตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปปัดขึ้น

Real

Integer

Sqr(X)

คำนวณค่ายกกำลังที่สองของ X

Integer / Real

เหมือน X

Sqrt(X)

คำนวณค่ารากที่สองของ X

Integer / Real

Real

Trunc(X)

ให้ค่าเลขจำนวนเต็มที่ปัดเศษทศนิยมของเลขจำนวนจริง X ทิ้ง

Real

Integer

Chr(X)

ให้ค่าตัวอักขระที่มีรหัสแอสกีเป็น X

Integer

Char

Ord(X)

ให้ค่ารหัสแอสกีที่ตรงกับตัวอักขระ X

Char

Integer

Pred(X)

ให้ค่าข้อมูลลำดับก่อนหน้า X ตามลำดับในตารางรหัสแอสกี

Integer / Real / Char

เหมือน X

Succ(X)

ให้ค่าข้อมูลลำดับถัดจาก X ตามลำดับในตารางรหัสแอสกี

Integer / Real / Char

เหมือน X

Upcase(X)

ให้ค่าตัวอักขระใหญ่ของ X ในกรณีที่ เป็นตัวอักขระเล็ก มิฉะนั้นให้ค่าเป็นตัวอักขระ X ตามเดิม

Char

Char

Floor(X)

ให้ค่าจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า X

Integer / Real

Integer

Ceiling(X)

ให้ค่าจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่า X

Integer / Real

Integer

Pi

ให้ค่าคงตัวของ p = 3.1417?

-

Real

 

ตัวอย่าง  การเรียกใช้ฟังก์ชันมาตรฐาน

การออกแบบโปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนโปรแกรม                                                                         ลำดับการประมวลผล

Program  XFunctions;
Uses
  Crt;
Var
     A, B, C, D : integer;
          X, Y, P, R : Real;
Begin
          CLrscr;
          A := 4;
          B := 5;
          C := 8;
          X := 2.0;
          Y := 3.0;
          WriteLn(?A = ?,A);
          WriteLn(?B = ?,B);
          WriteLn(?C = ?,C);
          WriteLn(?X = ?,X:4:2);
          WriteLn(?Y = ?,Y:4:2);
          P := Sqr(A) + Sqr(B);
          WriteLn(?Sqr(a) + Sqr(b) = ?,P:5:2);
          R := Sqrt(X + Y + A);
          WriteLn(?Sqrt(X + Y + A) = ?,R:5:2);
          D := Trunc(C / B) + Round(C / B);
          WriteLn(?Trunc(C / B) + Round(C / B) = ?,D);
          ReadLn;
End.

      1.      ลบหน้าจอ
2.       กำหนดให้เก็บค่า 4 ไว้ที่ A
3.       กำหนดให้เก็บค่า 5 ไว้ที่ B
4.      กำหนดให้เก็บค่า 8 ไว้ที่ C
5.      กำหนดให้เก็บค่า 2.0 ไว้ที่ X
6.      กำหนดให้เก็บค่า 3.0 ไว้ที่ Y
7.      แสดงค่าของ A, B, C, X, Y
8.     คำนวณค่า Sqr(A) + Sqr(B) เก็บผลลัพธ์ไว้ที่ P
9.      แสดงข้อความ ?Sqr(A)+Sqr(B) = ? และค่าของP
10.  คำนวณค่า Sqrt(X + Y + A) เก็บผลลัพธ์ไว้ที่ R
11. แสดงข้อความ ?Sqrt(X+Y+A) = ? และค่าของ R
12.  คำนวณค่า Trunc(C / B) + Round(C / B) เก็บผลลัพธ์ไว้ที่ D
13.  แสดงข้อความ ?Trunc(C / B) + Round(C / B) = ? และค่าของ D
14.  หยุดรอให้กดปุ่มใด ๆ
15. จบ

ผลการ Run โปรแกรม

A = 4
B = 5
C = 8
X = 2.0
Y = 3.0
Sqr(A) + Sqr(B) = 41.00
Sqrt(X + Y + A) = 3.00
Trunc(C / B) + Round(C / B) = 3
_

 


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 19:50:02 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 890 ตอบ 0 223.206.234.127