กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา ปาสคาล » คำสั่ง FOR-Do
คำสั่ง FOR-Do

คำสั่ง  FOR-Do

         เป็นคำสั่งให้ทำงานซ้ำโดยรู้จำนวนรอบที่แน่นอน  เมื่อกระทำการวนซ้ำจนครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดแล้วจึงไปกระทำต่อคำสั่งถัดไป

          คำสั่ง  For-Do  มี 2 ประเภท  คือ

            1.  ให้ค่าเพิ่มขึ้น

รูปแบบที่ 1

 

  
  

FOR  ตัวแปรควบคุม  :=  ค่าเริ่มต้น  TO  ค่าสุดท้าย  DO

คำสั่ง;

 
  

 

 


            รูปแบบที่  2

 

FOR  ตัวแปรควบคุม  :=  ค่าเริ่มต้น  TO  ค่าสุดท้าย  DO
Begin
           
คำสั่งที่ 1;
           
คำสั่งที่ 2;
                
.
                .
                .
           คำสั่งที่ 
n;
End;

 
 

            2.  ให้ค่าลดลง

            รูปแบบที่ 1

 

 
    FOR
  ตัวแปรควบคุม  :=  ค่าเริ่มต้น  DOWNTO  ค่าสุดท้าย  DO
             
คำสั่ง;

 
 

 

 

          รูปแบบที่ 2

  
  

FOR  ตัวแปรควบคุม  :=  ค่าเริ่มต้น  DOWNTO  ค่าสุดท้าย  DO
Begin
     
คำสั่งที่ 1;
     
คำสั่งที่ 2;
            
.
            .
            .
      คำสั่งที่ 
n;
End;

 
 

 

 

 

 

 

 

 

             ตัวแปรควบคุม  เป็นตัวบอกว่าให้ทำซ้ำกี่ครั้ง  ตัวแปรนี้ต้องมีแบบข้อมูลมีลำดับ  เช่น  Integer , Char , Boolean  จะเป็น  Real  ไม่ได้
             นิพจน์ที่เป็นค่าเริ่มต้นและค่าสุดท้ายต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกับตัวแปรควบคุม

ลักษณะการทำงาน

          กรณีที่ใช้  TO  มีการกำหนดให้ตัวแปรควบคุมมีค่าเท่ากับค่าเริ่มต้น  หลังจากทำไป  1  รอบจะเพิ่มค่าตัวแปรควบคุมขึ้นทีละ  1  จะทำซ้ำจนจำนวนรอบมีค่าเท่ากับค่าสุดท้าย
          กรณีใช้  DOWNTO  คล้ายกับการใช้แบบ  TO  แต่จะลดค่าทีละ  1  จะทำซ้ำจนจำนวนรอบมีค่าเท่ากับค่าสุดท้าย

          ข้อสังเกต

          ถ้าใช้  TO  ค่าเริ่มต้นต้องน้อยกว่าค่าสุดท้ายเสมอ
          ถ้าใช้  DOWNTO  ค่าเริ่มต้นต้องมากกว่าค่าสุดท้ายเสมอ
          กรณีที่คำสั่งหลัง  DO  มีมากกว่า  1  คำสั่งต้องใส่  BEGIN  กับ  END ;  ระหว่างคำสั่งเหล่านั้น

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง  For-Do

[Example  1]  โปรแกรมแสดงอักขระ  ถึง Z

          การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

          ปัญหานี้ต้องการสั่งให้คอมพิวเตอร์แสดงอักษร A ถึง Z
          ตัวแปรที่ใช้ : Alpha สำหรับเก็บค่าตัวอักษร
          ข้อมูลเข้า   :  ไม่มี
          ข้อมูลออก  :  ค่าอักษรตั้งแต่ ถึง Z

          การออกแบบโปรแกรม

                  

 

การเขียนโปรแกรม                                                            ลำดับการประมวลผล

Program  PrintAToZ;
Uses
  crt;
Var
  Alpha : Char;
Begin
      CLRSCR;
      For  Alpha := ?A? to ?Z? Do
           WriteLn(Alpha);
     
 WriteLn;
     
 WriteLn(?End of program?);
     
 ReadLn;
END.

      1. ลบหน้าจอ
2. กำหนดให้ดัชนีวนซ้ำ Alpha มีค่าเริ่มต้นเป็น ?A?
3. เปรียบเทียบค่านิพจน์ Alpha > ?Z?     ถ้าเป็นจริงไปทำข้อ 8 มิฉะนั้นไปทำข้อ 4
4. แสดงค่า Alpha
5. เปรียบเทียบค่านิพจน์ Alpha = ?Z?     ถ้าเป็นจริงไปทำข้อ 8 มิฉะนั้นไปทำข้อ 6
6. เพิ่มค่า Alpha เป็นตัวอักขระในลำดับถัดขึ้นไป
7. ไปทำข้อ 4
8. ขึ้นบรรทัดใหม่
9. แสดงข้อความ ?End of program?
10. จบ

 ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 19:49:32 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 907 ตอบ 0 223.206.234.127