กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา ปาสคาล » คำสั่ง Repeat-Until
คำสั่ง Repeat-Until

คำสั่ง  Repeat-Until

เป็นคำสั่งให้ทำงานซ้ำโดยไม่จำเป็นต้องทราบจำนวนรอบของการวนซ้ำก่อนก่อนจะถูกกระทำการ  ตราบเท่าที่นิพจน์ตรรกะเป็นเท็จ  และเมื่อใดที่นิพจน์ตรรกะเป็นจริงจะหยุดจากการวนซ้ำไปกระทำต่อคำสั่งที่อยู่ถัดไป

            รูปแบบที่  2

  
  

Repeat

คำสั่งที่ 1;

คำสั่งที่ 2;

.

.

.

คำสั่งที่ n;

Until  นิพจน์ตรรกะ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการทำงานตามคำสั่ง  Repeat-Until

      1.  ทำงานตามคำสั่งที่อยู่ภายในการวนซ้ำของคำสั่ง Repeat-Until
2.  เปรียบเทียบค่านิพจน์ตรรกะ
3.  ถ้านิพจน์ตรรกะมีค่าเป็นเท็จ  ย้อนกลับไปขั้นตอนที่ 1 มิฉะนั้นจะหยุดจากการวนซ้ำและไปกระทำตามคำสั่งที่อยู่ถัดจากคำสั่ง Repeat-Until

          รูปผังงาน (Flow Chart) คำสั่ง  Repeat-Until

                    

 

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง  Repeat-Until

[Example  1]  การสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งในโปรแกรมต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งผู้ใช้ต้องการหยุดการทำงาน

การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

          ปัญหานี้ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งในโปรแกรมต่อไปเรื่อยๆ โดยตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้าว่าตรงกับที่กำหนดหรือไม่  ถ้าไม่ตรงให้ออกจากการทำงาน

          ตัวแปรที่ใช้ : Answer สำหรับเก็บค่าตัวอักษรที่รับเข้า

          ข้อมูลเข้า   :  ตัวอักษรที่ใช้ตรวจสอบการทำงาน

          ข้อมูลออก  :  ไม่มี

 

การออกแบบโปรแกรม

                

การเขียนโปรแกรม                                                         ลำดับการประมวลผล

Program  RepeatUntilQuit;
Uses
  crt;
Var
  Answer : Char;
Begin
      CLRSCR;
      Repeat
           Write(?Do you want to quit?(Y/N):?);
           ReadLn(Answer);
      Until  Answer = ?Y?;
END.

 

      1. ลบหน้าจอ
2. แสดงข้อความ ?Do you want to quit?(Y/N):?
3. อ่านค่าให้กับ Answer
4.  เปรียบเทียบค่านิพจน์ Answer = ?Y?     ถ้าเป็นจริงไปทำข้อ 5 มิฉะนั้นไปทำข้อ1
5. จบ

 

 


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 19:48:57 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 886 ตอบ 0 223.206.234.127