กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน » คำปฏิญาณบำเพ็ญประโยชน์
คำปฏิญาณบำเพ็ญประโยชน์
คำปฏิญาณบำเพ็ญประโยชน์
   1. ทำให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
   2. ซื่อสัตย์
   3. ทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
   4. เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่เป็นน้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ
   5. สุภาพอ่อนน้อม
   6. เมตตากรุณาต่อสัตว์
   7. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง
   8. อดทนต่อความยากลำบากด้วยใจร่างเริง
   9. มัธยัสถ์
  10. สุจริตพร้อมกาย วาจา ใจ

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 14:13:01 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 994 ตอบ 0 113.53.230.98