กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา ปาสคาล » คำสั่ง While-Do
คำสั่ง While-Do

คำสั่ง  While-Do

เป็นคำสั่งให้ทำงานซ้ำโดยไม่จำเป็นต้องทราบจำนวนรอบของการวนซ้ำก่อนกระทำการ  คำสั่งต่างๆ ที่อยู่ภายในคำสั่ง  While-Do  จะถูกกระทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง และเมื่อใดเงื่อนไขเป็นเท็จจะหยุดกระทำตามคำสั่งเหล่านั้นทันทีและจะไปกระทำต่อคำสั่งที่อยู่ถัดจากคำสั่ง While-Do ลงไป

           รูปแบบที่ 1

                          While  นิพจน์ตรรกะ  Do  คำสั่ง;

            รูปแบบนี้คำสั่ง  While-Do  จะเป็นคำสั่งเดี่ยว  และถือเป็นคำสั่ง 1 คำสั่ง

           รูปแบบที่  2

  

While  นิพจน์ตรรกะ  Do
Begin
            
คำสั่งที่ 1;
            
คำสั่งที่ 2;
                 
.
 
                .
                 
            คำสั่งที่ 
n;
End;

 
 


          รูปแบบนี้  คำสั่ง  While-Do  จะเป็นคำสั่งเชิงซ้อน  และถือเป็นคำสั่ง 1 คำสั่ง

ขั้นตอนการทำงานตามคำสั่ง  While-Do

      1.     เปรียบเทียบค่านิพจน์ตรรกะ
2.     ถ้านิพจน์ตรรกะมีค่าเป็นจริง  จะกระทำต่อคำสั่งที่อยู่ภายในคำสั่ง  While-Do  แล้วย้อนกลับไป  ขั้นตอนที่ 1 มิฉะนั้น  จะไม่มีการกระทำใด ๆ ต่อคำสั่งที่อยู่ภายในคำสั่ง While-Do  และไปกระทำตามคำสั่งที่อยู่ถัดจากคำสั่ง While-Do

          รูปผังงาน (Flow Chart) คำสั่ง  While - Do

                 

 
 
 

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง  While - Do

[Example  1]  โปรแกรมการคำนวณผลรวมของจำนวนเต็มจาก 1 ถึง 10

การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

          ปัญหานี้ต้องการหาผลรวมของจำนวนเต็มจาก 1 ถึง 10  จะต้องมีการทดสอบตัวแปรที่เก็บค่าคงที่จำนวนเต็ม  ถ้ามีค่ามากกว่า 10 ให้จบการทำงาน

          ตัวแปรที่ใช้    ANum  สำหรับเก็บค่าคงที่จำนวนเต็ม

                             Sum     สำหรับเก็บค่าผลรวมที่คำนวณได้

          ข้อมูลเข้า  :     ไม่มี

          ข้อมูลออก :     ผลรวมของ 1 ? 10

การออกแบบโปรแกรม

                     

 

การเขียนโปรแกรม                                                        ลำดับการประมวลผล

Program  SumOneToTen;
Uses
  crt;
Var
  ANum, Sum : Integer;
Begin
      CLRSCR;
      ANum := 1;
      Sum  := 0;
      While  ANum <= 10  Do
      Begin
            Sum := Sum + ANum;
            ANum := ANum + 1;
      End;
      WriteLn(?The answer is ?,Sum:2);
      ReadLn;
END.

      1.   ลบหน้าจอ
2.   กำหนดให้เก็บค่า 1 ไว้ที่ ANum
3.   กำหนดให้เก็บค่า 0 ไว้ที่ Sum
4.   เปรียบเทียบนิพจน์ ANum <= 10 ถ้าเป็นจริง ไปทำข้อ 4 มิฉะนั้น ไปทำข้อ 7
5.   คำนวณค่า Sum + ANum เก็บผลลัพธ์ไว้ที่  Sum
6.   เพิ่มค่า ANum จากเดิมอีก 1
7.   ไปทำข้อ 4
8.   แสดงข้อความ ?The answer is ? และค่าของ Sum
9.   หยุด กดแป้นใดๆ
10.  จบ

 


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 19:48:22 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 896 ตอบ 0 223.206.234.127