กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ » คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก
ในจำนวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมดที่มีนับแสนคำนั้น มีหลายหมื่นคำที่เป็นศัพท์เฉพาะทาง ศัพท์วิชาการ ศัพท์ที่ใช้ในวรรณกรรม หรือศัพท์อื่นๆ ที่พบไม่ได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน ที่เหลือจึงไม่ได้มีจำนวนมากมายจนทำให้เราต้องท้อใจ โดยเฉพาะเมื่อได้มีการรวบรวมและจัดอันดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุด 1,000 อันดับแรก ก็ยิ่งเป็นการง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตน เพราะเหมือนเราได้มีไกด์นำทางให้สามารถเลือกจดจำเฉพาะคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเสียก่อนที่จะไปจำคำศัพท์สะเปะสะปะแล้วแทบไม่ได้นำมาใช้จริงเลย 

ตารางด้านล่างนี้เป็นการเรียงอันดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุดตั้งแต่อันดับที่ 1 - 500 (อันดับที่ 501 - 1,000 อยู่หน้าถัดไป) พร้อมคำแปลของศัพท์แต่ละคำ ถ้าสามารถจดจำทั้ง 1,000 คำนี้ได้อย่างขึ้นใจแล้ว ก็เพียงพอที่จะสามารถเอาตัวรอดสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เลยทีเดียว 
the 
ที่พูดถึงแล้ว, ที่รู้จักกันแล้ว 

of 
แห่ง, ของ, จาก 

to 
ไปสู่, ไปถึง, ให้แก่ 


and 
และ 


อันหนึ่ง, ตัวหนึ่ง, คนหนึ่ง 

in 
ใน, ข้างใน 


is 
เป็น, อยู่, คือ 

it 
มัน 

you 
คุณ, เธอ, ท่าน 

10 
that 
นั่น, ที่, ซึ่ง, อัน 
11 
he 
เขา (ผู้ชาย) 
12 
was 
เป็น, อยู่, คือ 

13 
for 
แทน, เป็น, สำหรับ, ให้ 
14 
on 
บน, ในขณะ, ในที่ 
15 
are 
เป็น, อยู่, คือ 

16 
with 
กับ, ต่อ, ในส่วน, พร้อมกับ 
17 
as 
ดังที่, ตามที่, ราวกับ, เหมือน 
18 

ฉัน 

19 
his 
ของเขา (ผู้ชาย) 
20 
they 
พวกเขา 
21 
be 
เป็น, อยู่, คือ 

22 
at 
ที่, ในการ, ถึง, โดย 
23 
one 
หนึ่ง, เลขหนึ่ง 
24 
have 
มี, เป็น, ได้รับ 

25 
this 
นี่, เช่นนี้, อย่างนี้ 
26 
from 
ตั้งแต่, จาก, เนื่องจาก 
27 
or 
หรือ 

28 
had 
มี, เป็น, ได้รับ 
29 
by 
โดย, ด้วย, ตาม 
30 
hot 
ร้อน 

31 
word 
คำ, คำศัพท์ 
32 
but 
แต่ 
33 
what 
อะไร 

34 
some 
บางคน, บางสิ่ง, จำนวนหนึ่ง 
35 
we 
เรา, พวกเรา 
36 
can 
สามารถ 

37 
out 
ข้างนอก, ออกไป, หมดสิ้น 
38 
other 
อื่นๆ, อีกสิ่ง, อีกคน 
39 
were 
เป็น, อยู่, คือ 

40 
all 
ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ล้วน 
41 
there 
ที่นั่น, ตรงนั้น 
42 
when 
เมื่อ, เมื่อใด, ขณะที่ 

43 
up 
เพิ่ม, ขึ้น, ขาขึ้น, ลุก 
44 
use 
ใช้, การใช้ 
45 
your 
ของคุณ 

46 
how 
อย่างไร, แค่ไหน, วิธีใด 
47 
said 
พูด, กล่าว, บอก 
48 
an 
อันหนึ่ง, ตัวหนึ่ง, คนหนึ่ง 

49 
each 
คนละ, อันละ, หนึ่งต่อหนึ่ง 
50 
she 
เขา (ผู้หญิง) 
51 
which 
อันที่, อันซึ่ง, ซึ่ง, ไหน 

52 
do 
ทำ, ปฏิบัติ 
53 
their 
ของพวกเขา 
54 
time 
เวลา 

55 
if 
ถ้า, หาก, แม้ว่า 
56 
will 
จะ, ย่อมจะ, ตั้งใจ 
57 
way 
ทาง, หนทาง, วิธีการ, แผน 

58 
about 
รอบ, อ้อม, ราวๆ, เกี่ยวกับ 
59 
many 
มาก, หลาย 
60 
then 
เวลานั้น, ตอนนั้น, ครั้นแล้ว, ดังนั้น 

61 
them 
พวกเขา 
62 
write 
เขียน 
63 
would 
จะ, คงจะ, น่าจะ 

64 
like 
เหมือน, เช่นเดียวกัน, ชอบ, ต้องการ 
65 
so 
เช่นนั้น, ดังนั้น, เท่าที่, จนกระทั่ง 
66 
these 
เหล่านี้, พวกนี้ 

67 
her 
เขา, ของเขา (ผู้หญิง) 
68 
long 
ยาว 
69 
make 
ทำ, สร้าง, ประกอบขึ้น 

70 
thing 
ของ, สิ่ง 
71 
see 
เห็น, มอง, ดู, ตรวจดู 
72 
him 
เขา (ผู้ชาย) 

73 
two 
สอง, เลขสอง 
74 
has 
มี, เป็น, ได้รับ 
75 
look 
ดู, มอง, รูปร่าง, ท่าทาง 

76 
more 
มากกว่า, นอกเหนือ, อีก 
77 
day 
วัน 
78 
could 
สามารถ 

79 
go 
ไป, กลายเป็น, เดิน, ดำเนิน 
80 
come 
มา, เข้ามา, กลายเป็น 
81 
did 
ทำ, ปฏิบัติ 

82 
number 
จำนวน, ตัวเลข 
83 
sound 
เสียง 
84 
no 
ไม่, เปล่า 

85 
most 
มากที่สุด, ส่วนมาก, ที่สุด 
86 
people 
คน, ชาว, ประชาชน 
87 
my 
ของฉัน 

88 
over 
บน, เหนือ, ทั่ว, เกิน 
89 
know 
รู้, รู้จัก, ความรู้ 
90 
water 
น้ำ, ของเหลว 

91 
than 
กว่า 
92 
call 
เรียก, ร้องขอ, ร้องเรียก, เรียกว่า 
93 
first 
อันดับหนึ่ง, สิ่งแรก 

94 
who 
ใคร, คนไหน, ผู้ใด, ผู้ซึ่ง, ผู้ที่ 
95 

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 14:05:43 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 903 ตอบ 0 113.53.230.98