กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา ปาสคาล » คำสั่ง CASE
คำสั่ง CASE

 คำสั่ง  CASE

          เป็นคำสั่งในการเลือกทำคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งเท่านั้น  จะใช้ในกรณีที่มีตัวเลือกมากๆ  ซึ่งสะดวกกว่า  การเลือกทำแบบ  IF  การใช้  CASE  จะมีรูปแบบที่กะทัดรัดและดูแล้วเข้าใจง่าย

รูปแบบ

 

CASE  ตัวเลือก  OF
เลเบล-1คำสั่ง 1;
เลเบล-2 คำสั่ง 2;
...
เลเบล-n : คำสั่ง n;
ELSE
  คำสั่ง;
END;

 

 

 


          รูปผังงาน (Flow Chart) คำสั่ง CASE

ข้อสังเกต

          นิพจน์  คือตัวแปรที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขเป็นได้ทั้งเลขจำนวนเต็มหรืออักขระหรือค่าตรรกศาสตร์เท่านั้นเป็นเลขจำนวนจริงหรือสตริงไม่ได้
          ถ้านิพจน์ตรงกับค่าของนิพจน์ตัวใด  ก็จะทำคำสั่งหลังค่าของนิพจน์ตัวนั้น  ส่วนค่าของนิพจน์สามารถกำหนดอยู่ในรูปช่วงได้เช่น  ตั้งแต่ 1ถึง 10 สามารถเขียนได้ดังนี้ 1..10  เป็นต้น
          ในกรณีถ้าค่าของนิพจน์ที่รับมาไม่ตรงตามเงื่อนไขใดๆ เลย โปรแกรมจะทำคำสั่งหลังคำว่า  ELSE  ทันที

ตัวอย่างคำสั่ง  CASE

  
  

PROGRAM  Ex_case;
Uses
  crt;
VAR
  ch:char;
BEGIN
    Clrscr;
    Writeln(?Example CASE?);
    Writeln(?Enter  character-->?);Readln(ch);
    CASE  ch  OF
       ?A?,?a?:Writeln(?ch = A?);
       ?B?,?b?:Writeln(?ch = B?); 
       ?C?,?c?:Writeln(?ch = C?);
    ELSE  Writeln  (?Try Again!?);
  END;
END.

 ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 19:47:45 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 894 ตอบ 0 223.206.234.127