กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน » ห้องสมุดและสารสนเทศ
ห้องสมุดและสารสนเทศ
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ประเภทของข้อมูล
สารสนเทศรูปแบบต่างๆ เครื่องมือ และวิธีการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสาร สนเทศ
การเลือกและการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และการนำเสนอผลงานในรูปแบบรายงาน

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจความสำคัญของห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ หลักในการค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เครื่องมือช่วยค้นในรูปแบบต่างๆ
3. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจสามารถเลือก รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
4. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ
ความคิดสร้างสรรค์ สนใจใฝ่รู้ ซื่อสัตย์มีวินัย

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 14:03:11 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 917 ตอบ 0 113.53.230.98