กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน » กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 
          ? ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ? ( Guide) หมายถึง ผู้ที่ฝึกฝนตนเองให้พร้อมที่จะแนะนำและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ โดยการฝึกทักษะต่างๆ ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรม มีคำปฏิญาณ และกฎ 10 ข้อ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี โดยมีการจัดองค์กรการบริหารตามข้อบังคับและนโยบายขององค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ( The World Association of Girl Guides and Girl Scouts ) ในปี พ.ศ. 2545 มีประเทศที่เป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์อยู่ทั่วโลก 144 ประเทศ
ในประเทศไทย คุณหญิงกนก สามเสน วิล ได้นำกิจกรรมนี้เข้ามาเมื่อ พ.ศ. 2500 ใช้ชื่อองค์การว่าสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ( The World Association of Thailand ) จดทะเบียนเป็นสมาคมฯ เมื่อ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2506 และองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกรับเข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2515

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 14:01:03 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 913 ตอบ 0 113.53.230.98