กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน » กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

                เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม   ชุมชน   และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร   เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ   ความดีงาม   ความเสียสละต่อสังคม   และการมีจิตสาธารณะ   เช่น   กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

                โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551   ทั้ง  3  ลักษณะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

                โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

( ระดับประถมศึกษา )   10  ชั่วโมงต่อภาคเรียน   ( ระดับมัธยมศึกษา )

          แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

                การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา   ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม   วางแผนการจัดกิจกรรม   ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน   ร่วมสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม   ร่วมรายงานผล   พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม

                1.   จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน  8   กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมลักษณะโครงการ   กิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น   เป็นกิจกรรมลักษณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   โดยให้ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ   ตามความถนัดของผู้เรียน

                                1.   กิจกรรมโรงเรียนสะอาดสวยด้วยโซน

                                2.   กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                                3.   กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำในโรงเรียนและที่สาธารณะ

                                4.   กิจกรรมทำความสะอาดคุ้มบ้าน

                                5.   กิจกรรมพื้นที่น้อยนิดเศรษฐกิจพอเพียง

                                6.   กิจกรรมธนาคารขยะ

                                7.   กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

 


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 13:58:37 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 918 ตอบ 0 113.53.230.98