กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี » ความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย
ความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย
          

                                   ครูจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้อย่างไร

                        แหล่งที่มา:    http://www.preschool.or.th/journal_create_teacher.html
                                                                                

                                                                                    แทรกภาพ
               

                                            สิ่งที่สำคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีหลายอย่าง เช่น 
                          ? เวลา เด็กๆต้องการเวลาที่เพียงพอ ไม่เร่งรีบ ในการสำรวจและทำงานให้ออกมาดีที่สุดดังนั้นการให้เด็กทำกิจกรรมที่หมุนเวียนไปตามฐานตามเวลาที่กำหนดนั้นจึงไม่ เหมาะสมนัก ด็กๆควรมีเสรีภาพที่จะเลือกทำกิจกรรม และใช้เวลาในกิจกรรมที่สนใจตามความต้องการของเด็กๆเอง

                          ?พื้นที่ เด็กๆควรจะมีที่ๆ เหมาะสมในการจัดวางงานที่ยังทำไม่เสร็จเพื่อจะมาต่อเติมได้ในวันต่อไปและเด็กๆยังต้องการพื้นที่ที่เพียงพอที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กทำงานให้ได้ดี ที่สุด พื้นที่ที่เหมาะสมควรมีแสงสว่างตามธรรมชาติ                          สีที่ไม่ฉูดฉาดไม่ลายตา พื้นที่ที่เด็กๆจะสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบาย มีผลงานตัวอย่างของเด็กๆกันเองและของครู รวมถึงของจิตรกรชื่อดังด้วยก็ได้ติดอยู่ในห้องเรียน และที่สำคัญคือครูควรจัดให้มีสื่อที่หลากหลายเชิญชวนให้อยากสำรวจ สืบค้น ใช้ทำการทดลอง หรือประดิษฐ์หรือทำงานในรูปแบบต่างๆ

                      ? สื่อ สื่อไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่จัดซื้อมาด้วยเงินจำนวนมาก ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีราคาแพง แต่อาจจะเป็นสื่อที่สะสมมาเรื่อยๆ เช่น สิ่งที่ทำจากกระดาษทุกอย่าง เครื่องมือในการเขียนและในการวาดภาพต่างๆกระดาษสี เศษผ้าต่างๆ กระดุม หิน กรวด เปลือกหอย ลูกปัด เมล็ดพืช แป้งโด กาว ดินเหนียว ครีมโกนหนวด เป็นต้นเด็กๆสามารถนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ได้หลายๆรูปแบบ ทั้งนี้ สื่อเหล่านี้จะเป็นที่สนใจของเด็กๆและถูกใช้อย่างหลากหลายวิธีการมากขึ้น เมื่อเด็กๆมีส่วนร่วมในการสะสม จัดวาง แยกประเภท เก็บเข้าที่เป็นระเบียบด้วย

                      ?   บรรยากาศ ห้องเรียนต้องมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการส่งเสริมให้เด็กๆรู้สึกได้ถึงการ ยอมรับความผิดพลาดและการสนับสนุนให้เด็กๆเสี่ยงที่จะทำผิดพลาดและไม่สำเร็จ ได้โดยไม่ถูกต่อว่าหรือประเมินโดยผู้อื่นการส่งเสริมให้คิดค้นสิ่งใหม่ๆวิธีใหม่ๆที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนเดิม รวมถึงการยอมรับการเปรอะเปื้อน เสียง
และเสรีภาพตามสมควรและเหมาะสมตกลงยอมรับกันได้ ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกับผู้ปกครอง ผู้ช่วยครูและบุคคลอื่นๆที่เข้ามาช่วยในห้องเรียน

                       ? โอกาส เด็กๆจะมีผลงานที่น่าสนใจได้ต่อเมื่อเด็กๆได้รับการกระตุ้น หรือรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างมากในการค้นพบสิ่งต่างๆทั้งในชีวิตประจำวันและนอก เหนือจากชีวิตประจำวันที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆ ครูจะต้องเป็นผู้ช่วยจัดให้เด็กๆได้รับโอกาสดังกล่าวนี้ เช่น การพาเด็กไปชมละครหรือการแสดงต่างๆ หรือการพาไปทัศนศึกษา การสำรวจสืบค้นนอกสถานที่หรือ สำรวจสังเกตต้นไม้ที่น่าสนใจหรือสัตว์ที่นำมาในห้องเรียนเป็นต้น ทั้งนี้ เด็กๆอาจจะพิจารณาสิ่งที่เด็กๆวาดกับของจริงและประเมินแก้ไขเพิ่มเติมด้วย ตัวเด็กเอง ครูต้องงดให้ความเห็นใดๆกับผลงานของเด็กๆด้วย

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 13:54:42 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 909 ตอบ 0 113.53.230.98