กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา ปาสคาล » คำสั่ง Read และ ReadLn
คำสั่ง Read และ ReadLn

คำสั่ง  Read  และ  ReadLn

เป็นคำสั่งรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์แล้วเก็บข้อมูลไว้ที่ตัวแปร

            รูปแบบ

                          Read  (ชื่อตัวแปร1);
                          ReadLn
  (ชื่อตัวแปร2);

             ตัวแปรที่ใช้จะต้องมีการประกาศให้สอดคล้องกับชนิดข้อมูลทางแป้นพิมพ์ 

            รูปผังงาน (Flow Chart) คำสั่งรับข้อมูลทางแป้นพิมพ 

                          

ตัวอย่าง  โปรแกรม  Ex3

Program  Ex3;
Uses
  Crt;
Var
  name,add,school: String;
Begin
          CLRSCR;
          Write(?Enter your name: ?);
          ReadLn(name);
          Write(?Enter your  address : ?);
          ReadLn(add);
          Write(?Enter your  school: ?);
          ReadLn(school);
          WriteLn;
          WriteLn('name: ',name,' live  at:  ',add ,'school: ',school);
ReadLn(name,add,school);

End.

 

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 19:45:24 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 895 ตอบ 0 223.206.234.127