กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา ปาสคาล » ตัวดำเนินการ และ ระดับความสำคัญ
ตัวดำเนินการ และ ระดับความสำคัญ
ตัวดำเนินการ และ ระดับความสำคัญ
สำหรับตัวดำเนินการใน Pascal นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆๆ คือ

1.ตัวดำเนินการเลขคณิต
ใช้สำหรับกระทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร โดยจะนำข้อมูลตัวหนึ่งไปกระทำกับอีกตัวหนึ่ง โดยให้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

ตัวดำเนินการ     กระบวนการ   
     +              บวก   
     -               ลบ   
     *              คูณ   
     /              หาร   
    div           หารดิบ   
   mod          หารมอด 

2.ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
ตัวดำเนินการเปรียบเทียบจะนำข้อมูลสองค่ามาเปรียบเทียบกัน โดยข้อมูลทั้งสองค่าจะต้องเป็นข้อมูลประเภทเดียวกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าจริง หรือ เท็จ

ตัวดำเนินการ        กระบวนการ
      =               เท่ากับ
    < >             ไม่เท่ากับ
    < =        น้อยกว่าหรือเท่ากับ
    > =        มากกว่าหรือเท่ากับ
      >              มากกว่า
      <              น้อยกว่า

3.ตัวดำเนินการทางตรรก
ตัวดำเนินการทางตรรก (logical Operator) จะนำข้อมูลสองค่ามากระทำทางลอจิกต่อกันเมื่อกระทำค่าใดผลลัพท์ที่ออกมาจะเป็นจริงหรือเท็จ ตัวดำเนินการทางตรรกแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

ตัวดำเนินการ                            กระบวนการ
and            นำค่าสองค่ามา and กัน ถ้าค่าทั้งสองเป็นจริงผลลัพธ์จะเป็นจริง
or             นำค่าทั้งสองค่ามา or กัน ถ้าค่าทั้งสองเป็นเท็จผลลัพธ์จะเป็นเท็จ
xor             นำค่าสองค่ามา xor กัน ถ้าค่าทั้งสองต่างกันผลลัพธ์จะเป็นจริง
not                       เปลี่ยนค่าจากจริงเป็นเท็จ จากเท็จเป็นจริง

4.ตัวดำเนินการระดับบิต
ตัวนี้ขอไม่อธิบายนะครับเพราะไม่ค่อยได้ใช้กัน

ระดับความสำคัญ ของตัวดำเนินการ หากใช้ตัวดำเนินการหลายตัว

        ตัวดำเนินการ                   ลำดับที่ 
             ( )                        1 
    *,/,div,mod,and               2 
     + , - , or , xor                 3 
> , >= , < , <= , <> , =         4 


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 19:37:00 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 878 ตอบ 0 223.206.234.127