กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา ปาสคาล » ประเภทของตัวแปร และ การประกาศตัวแปร
ประเภทของตัวแปร และ การประกาศตัวแปร
ประเภทของตัวแปร และ การประกาศตัวแปร

ในบทนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของตัวแปรต่างๆและคำสั่งที่ใช้ มีแตกต่างกันอย่างไร

1.ตัวแปรชนิดเลขจำนวนเต็ม (integer) เอาไว้เก็บเลขจำนวนเต็มเช่น 1 , 2 ,3 ,4

ชื่อประเทภตัวแปรที่ใช้                ขนาดที่เก็บได้
byte                     0..255
shortint             -128..127
integer                -32768..32767
word                    0..65535
longint                 -2147483648..2147483647


2. ตัวแปรชนิดจำนวนจริง หรือ ทศนิยม (real)

ประเภท                         ช่องของข้อมูลที่เก็บได้
real                             2.9 E-39..1.7E +38
single                        1.5 E -45 .. 3.4 E +38
double                     5.0 E -324 .. 1.7 E + 308
extended                3.4 E -4932 .. 1.1 E +4932
comp                   -2ยกกำลัง63 +1 .. 2ยกกำลัง63 -1


3. ตัวแปรอักษรเดี่ยว (Char) 
คือ ข้อมูลที่ประกอบไปด้วยอักขระ หรือตัวเลขโดยสามารถเก็บข้อมูลช้อมูลเหล่านี้ตัวใดตัวหนึ่งได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น

ยกตัวอย่าง
ตัวอักษร คือ A-Z และ a-z
ตัวเลข คือ 0-9
อักขระพิเศษ เช่น + , - , % , # , @ , ! , ? , ^ , . , & , / , เป็นต้น
และต้องเขียนอยู่ในระหว่างเครื่องหมาย ' เปิด และ ' ปิด เช่น 'A' หรือ '7'

ตัวอย่างโค๊ดโปรแกรม Char

Program FreewebforU;
Var Grade:Char;
Begin
   Grade:='D';
   Write('Your Grade = ',Grade);
End.4. ตัวแปรชนิดตรรก (Boolean)
ตัวแปรชนิดตรรก จะเป็นหลักทางลอจิก ได้แก่ จริง(true) กับ เท็จ(false) คำสั่งที่ใช้ในโปรแกรมคือ boolean


5. ตัวแปรชนิดข้อความตีวอักษร (string)
เป็นข้อมูลชนิดข้อความ หรือตัวอักษร คำสั่งที่ใช้ในโปรแกรมคือ String

ยกตัวอย่างโค๊ด
program 
FreewebforU;
var name:string;
begin
         name:=xxx;
         writeln('Youre Name',xxx);
end
.


การประกาศตัวแปรและการใช้งานตัวแปร

รูปแบบในการประกาศตัวแปรนะครับ

var ชื่อตัวแปร : ประภทของข้อมูล;
     ชื่อตัวแปร : ประภทของข้อมูล;

ยกตัวอย่างผมจะประกาศให้ data1,data2 เป็นตัวแปรแบบเลขจำนวนเต็ม และ name เป็นตัวแปรแบบข้อความก็จะได้ดังนี้

var data1,data2:interger;
     name:string;

ยกตัวอย่าง
สมมุติตอนนี้ผมอยากให้ตัวแปร name = '
FreewebforU' และตัวแปร number = 4

ก็กำหนดให้มันตามนี้เลยครับ name เป็นข้อความ number เป็นเลขจำนวนเต็ม

program 
FreewebforU;
uses crt;
var name:string[4];
      num:integer;
begin
     clrscr;
     name:='
FreewebforU';
     num:=4;
     writeln(name,' ',num);
     readln;
end.

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 19:32:10 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 897 ตอบ 0 223.206.234.127