กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ » เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
? เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวนงเยาว์ ศรไชย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส

หัวข้อวิจัย การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตูร์ 
เรื่อง กลไกของมนุษย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชื่อผู้วิจัย นางสาวนงเยาว์ ศรไชย 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกของมนุษย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกของมนุษย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกของมนุษย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกของมนุษย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2552 จำนวน 30 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบยกกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกของมนุษย์ จำนวน 9 แผน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กลไกของมนุษย์ จำนวน 9 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกของมนุษย์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.24 ถึง 0.76 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 20 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.69 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดรรชนีประสิทธิผล และการทดสอบค่าที (t-test Dependent samples) 
ผลการวิจัยพบว่า 
1.บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกของมนุษย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.95 /81.16 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกของมนุษย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7354 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.54 
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกของมนุษย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลไกของมนุษย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 13:40:22 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1164 ตอบ 0 113.53.230.98