กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา » รื้อ...ล้าง...หลังน้ำลด
รื้อ...ล้าง...หลังน้ำลด
รื้อ...ล้าง...หลังน้ำลด
อุทกภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ละครั้งมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามแต่สถานการณ์ ซึ่งบางครั้งมีความรุนแรงและเกิดเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากการขาดแคลนน้ำสะอาด อาหาร ที่พักอาศัย ฯลฯ ดังนั้นเมื่อน้ำเริ่มลด ประชาชนจึงต้องช่วยกันจัดการในเรื่องการทำความสะอาดบ้านเรือนและปรับปรุง แก้ไข ฟื้นฟูให้บ้านเรือนกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ กรมอนามัย ห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้จัดทำ คู่มือประชาชน รื้อ...ล้าง...หลังน้ำลด ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยตนเอง หรือร่วมแรงร่วมใจกัน ฟื้นฟูบ้านเรือน ตลอดจนชุมชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 13:40:08 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1090 ตอบ 0 113.53.230.98