กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ » เรื่อง สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
? รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อรายงาน : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อผู้รายงาน : นางคณาพร พิมพ์เทพ 
สังกัด : โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง กองการศึกษาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
ปีการศึกษา : 2554 

บทคัดย่อ 

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม การเรียนรู้ เรื่องสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน ดำเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเวลา 21 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 ชุด 2) แบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3)แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้คู่กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ 5) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยค่า E1/E2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสถิติทดสอบค่า t ? test แบบ Paired Samples Correlations และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติทดสอบค่า t ? test แบบ Independent Samples Test และประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 85.25/84.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยก่อนเรียน( = 17.28 , S.D. = 1.93) และหลังเรียน ( = 25.42 , S.D. = 1.31) 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สูงกว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78, S.D. = 0.24)

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 13:37:58 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 922 ตอบ 0 113.53.230.98