กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กลุ่มสาระศิลป (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) » ผลการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผลการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อผลงาน ผลการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระ นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ทำการศึกษา : นางพรอนันท์ สาลีธีรวัฒน์ สถานศึกษา : โรงเรียนภูมิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ปีที่พิมพ์ : 2557 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (สาระ นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (สาระ นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (สาระ นาฏศิลป์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนภูมิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1 ห้องเรียน จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก 0.37 - 0.63 ค่าความเชื่อมั่น 0.94 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ จำนวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (? ) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.77 รูปแบบการศึกษาใช้แบบแผนทดลองแบบ One Group Pre-test post-test Design โดยใช้รูปแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. แผนการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (สาระ นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.07/82.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ศิลปะ (สาระ นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.5943 นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 59.43 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (สาระ นาฏศิลป์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.36 แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 13:36:24 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 883 ตอบ 0 113.53.230.98