กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » แสดงเวลาในช่อง
แสดงเวลาในช่อง


ตัวอย่าง

Java Script 
<script language="javascript"> 
timerID = null; 
function clock() { 
now = new Date(); 
hours = now.getHours(); 
minutes = now.getMinutes(); 
seconds = now.getSeconds() 
time = "" + ((hours >12) ? hours -12 :hours) 
time += ((minutes < 10) ? ":0" : ":") + minutes 
time += ((seconds < 10) ? ":0" : ":") + seconds 
time += (hours >= 12) ? " P.M." : " A.M." 
document.k.f.value = time; 
timerID = setTimeout("clock()",1000); }</script> 
<FORM NAME="k"><input type="text" name="f" size=12></form> 
<script> clock(); </script>

วิธีใช้ 
copy โค้ดข้างบนไปใช้ได้เลยครับ 

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 13:30:28 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 887 ตอบ 0 183.88.88.173