กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » กลุมสาระภาษาไทย » ภาษาไทยเขียนอย่างไร... ให้ถูกต้อง
ภาษาไทยเขียนอย่างไร... ให้ถูกต้อง
ภาษาไทยเขียนอย่างไร...? ให้ถูกต้อง

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      หมวด  ก

ภาษาไทยเขียนให้ถูกปลูกสำนึก  หมั่นตรองตรึกทุกวลีมีความหมาย

มหัศจรรย์มนต์ขลังสุดบรรยาย มีหลากหลายรายละเอียดละเมียดละไม 

 เขียนให้งามตามแบบฉบับด้วย  ลายมือสวยอ่านคล่องน่าผ่องใส

 ฝึกอ่านเขียนเพียรสะกดให้ขึ้นใจ อนุรักษ์ภาษาไว้ ไทยยืนยง 

ลำดับคำที่ถูกคำที่ผิด
1กงสุลประจำประเทศ...กงศุล
2กฎหมายกฏหมาย
3กนกกหนก
4กบฏกบฎ
5กรมศุลกากรกรมสุลกากร
6กรรไกรกันไกร
7กรรเชียงกันเชียง
8กรรโชกกันโชก
9กรรไตรกันไตร
10กรรมบถกรรมบท
11กรรมพันธุ์กรรมพันธ์
12กรรมมาธิการกรรมาธิการ
13กรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ
14กรวดน้ำตรวดน้ำ
15กร่อนกล่อน
16กระจิริดกะจิริด
17กระเชอ  (ภาชนะสาน)กระเฌอ , กะเฌอ
18กระตือรือร้นกระตือรือล้น , กะตือรือร้น
19กระทะกะทะ
20กระเทือนกะเทือน
21กระบวนการยุติธรรมขบวนการยุติธรรม
22กระเบียดกระเสียรกระเบียดกะเสียน
23กระเพาะกะเพาะ
24กระสันกระสันต์
25กระแสน้ำกระแสร์น้ำ
26กระหนก  (ลายไทย)กนก (ทอง)
27กริยากิริยา
28กริยา (คำแสดงอาการ)กิริยา (มารยาท)
29กรีฑากรีทา
30กรีฑาทัพกรีธาทัพ
31กลไกกลไกล
32กลมกล่อมกมก่อม
33กลยุทธ์กลยุทธ
34กล้วยบวชชีกล้วยบวดชี
35กล้ำกลืนกล้ำกืน
36ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก๋วยเตี๋ยวลาดหน้า
37กอปรกอป , กอบร
38ก้อร่อก้อติกก้อล่อก้อติก , ก้อล่อก้อติด
39กะทัดรัดกระทัดรัด
40กะทันหันกระทันหัน
41กะทิกระทิ
42กะเทาะกระเทาะ
43กะพงกระพง
44กะเพรากระเพรา
45กะลากระลา
46กะโหลกกระโหลก
47กังวานกังวาล
48กันดาร (อัตคัด)กันดาล (กลาง)
49กับตาลปัตรกลับตาลปัด
50กัปกัปป์
51กัปตันกับตัน
52กัลป์กัล
53กากบาทกากะบาท , กากบาด
54กามารมณ์กามารมย์
55การบูรการะบูร , การะบูน , การบูน
56การละเล่นการระเล่น
57การันต์การัน
58กาลเทศะกาละเทศะ
59ก้าวร้าวกร้าวร้าว
60กำเนิดกำเหนิด
61กิจจะลักษณะกิจลักษณะ
62กิตติกรรมประกาศกิติกรรมประกาศ
63กิตติมศักดิ์กิติมศักดิ์
64กุฏฐังกุดฐัง
65เกร็ดความรู้เกล็ดความรู้
66เกร็ดพงศาวดารเกล็ดพงศาวดาร
67เกล็ดปลาเกร็ดปลา
68เกศวดีเกศะวดี
69เกศาเกษา
70เกษียณอายุเกษียนอายุ , เกษียรอายุ
71เกษียรสมุทรเกษียณสมุทร , เกษียนสมุทร
72เกสรเกษร
73เกินดุลเกินดุลย์
74เกียจคร้านเกลียจคล้าน
75เกียรติเกยีรติ
76โกฏิ  ( 10 ล้าน)โกฏ
77โกศ  (ที่ใส่ศพ)โกฐ (เครื่องยาสมุนไพร)
78กบฏกบฎ

หมวด ข.

ลำดับคำที่ถูกคำที่ผิด
1ข้นค่น
2ข้นแค้นค่นแค้น
3ขบถขบฏ
4ขบวนขะบวน
5ข่มเหงคะเนงร้ายข่มเหงเคนงร้าย , ข่มเหงคเนงร้าย
6ขมิ้นขะมิ้น
7ขมีขมันขมีขะหมัน
8ขโมยขะโมย , โขมย
9ขลุกขลิกขรุกขริก
10ขะมักเขม้นขมักเขม้น , ขะมักขะเม่น , คะมักคะเม่น
11ขะมุกขะมอมขมุกขมอม
12ขะเย้อแขย่งเขย้อแขย่ง
13ขัดสมาธิขัดสมาส
14ขากรรไกรขากันไกร
15ขากรรไตรขากันไตร
16ขาดดุลขาดดุลย์
17ข้าวกบหม้อข้าวกลบหม้อ
18ข้าวของ (สิ่งของต่างๆ)เข้าของ
19ข้าวโพดข้าวโภช , ข้าวโภชน์
20ข้าวราดแกงข้าวลาดแกง
21ขีดคั่น (จำกัด)ขีดขั้น  (เกณฑ์กำหนด)
22ขี้เถ้าขี้เฒ่า , ขี้เท่า
23ขี้ราดโทษล่องขี้ราดโทษร่อง, ขี้ลาดโทษร่อง
24เข็ญใจเข็นใจ
25เข็มควักเข็มฟัก
26เขม็ดแขม่ขเม็ดขแม่ , ขเม็ดแขม่
27เขยกขเยก , ขะเหยก
28เขยินขะเหยิน
29เข้าฌานเข้าฌาณ
30ไข่มุกไข่มุกข์ , ไข่มุกด์ , ไข่มุข
31ไข้สันนิบาตไข้สันนิบาติ

 

หมวด ค.

ลำดับคำที่ถูกคำที่ผิด
1คณนาคณณา
2คนโทคณโฑ
3ครรลองคันลอง , คัลลอง
4ครองแครงคลองแคลง
5ครองราชย์ครองราช
6ครอบคลุมครอบคุม
7คริสตกาลคริสต์กาล
8คริสต์ศตวรรษคริสตศตวรรษ
9คริสต์ศาสนาคริสตศาสนา
10คริสต์ศาสนิกชนคริสตศาสนิกชน
11ครุฑครุธ
12ครุภัณฑ์คุรุภัณฑ์
13คฤหัสถ์คฤหัส
14คลาคล่ำคราคร่ำ , คลาคร่ำ
15คลางแคลงครางแครง
16คลินิกคลีนิค , คลีนิก , คลินิค
17คลื่นเ***ยนคลื่นเ***ยร
18คลุมเครือคลุมเคลือ , ครุมเคลือ
19ควั่นจุกขวั้นจุก , ฟั่นจุก
20ควั่นอ้อยขวั้นอ้อย , ฟั่นอ้อย
21ควินินควินนิน
22ค้อน (เครื่องมือสำหรับทุบ)ฆ้อน
23ค่อนขอดข้อนขอด
24คอนแวนต์คอนแวนท์
25คอนเสิร์ตคอนเสิร์ท
26คอมมิวนิสต์คอมมูนิสต์
27คะนองคนอง
28คะนึงคนึง
29คะมำคมำ
30คะยั้นคะยอขยั้นขะยอ , ขะยั้นขะยอ
31คันดาลคันดาน
32คัมภีร์คำภีร์
33คำนวณคำนวน
34คุกกี้คุ๊กกี้
35คู่กรณีคู่กรณีย์
36เค้กเค็ก
37เครื่องยนต์เครื่องยนตร์
38เครื่องรางเครื่องลาง
39เครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสสริยาภรณ์
40เครื่องสำอางเครื่องสำอางค์
41เครื่องหมายอัศเจรีย์เครื่องหมายอัษเจรีย์
42เคหสงเคราะห์เคหะสงเคราะห์
43เคี่ยวเข็ญเคี่ยวเข็น
44โคตรโคต
45โครงการโครงการณ์
46โควตาโควต้า
47ทรายซาย

                          ขอบคุณ แหล่งข้อมูลนำเสนอ  ...การศึกษาดอทคอม  

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 26 กันยายน 2557 11:05:44 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 921 ตอบ 0 113.53.230.98