กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ » บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น

ตอนที่ 1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (1 ชม.)

bullet

จุดประสงค์การเรียนรู้...

 1. วิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์
 2. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
 3. ความแตกต่างของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 4. ลักษณะตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ
 5. ส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์
 1. การทำงานของคอมพิวเตอร์...

  bullet

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อช่วยให้
  o การทำงานเอกสารที่ซ้ำๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
  o การคำนวณตัวเลข ถูกต้อง แม่นยำ
  o สามารถเก็บข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข ได้โดยง่าย 
  o การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูล  แล้วสืบค้นได้
  o การติดต่อสื่อสาร เพื่อสืบค้นข้อมูล เพื่อบันเทิง

   

  bullet

  ขั้นตอนการทำงานที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ 4 ขั้นตอน...

  bullet

   

  bullet

  ขั้นตอนที่

  การทำงาน

  ตัวอย่างอุปกรณ์

  1. การรับข้อมูลและคำสั่ง (Input)

  คอมพิวเตอร์รับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล

  Mouse, Keyboard, Scanner, Microphone

  2. การประมวลผลหรือคิดคำนวณ(Processing)

  ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รับเข้ามา จะถูกประมวลผลโดยการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit)  ตามคำสั่งของโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์

  CPU

  3. การแสดงผลลัพธ์(Output)

  คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ป้อน  หรือแสดงผลจากการประมวลผล  ทางอุปกรณ์แสดงผล

  Monitor, Printer, Speaker

  4. การเก็บข้อมูล(Storage)

  ผลลัพธ์จากการประมวลผลสามารถเก็บไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล

  hard disk, floppy disk, CD-ROM

   

 2. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์...

  bullet
  ส่วนประกอบภายใน และอุปกรณ์เสริมต่อพ่วง ภายนอก

  2.1 Monitor 

  Screen, Display ใช้แสดงผลทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว จอภาพในปัจจุบัน ส่วนมากใช้จอแบบหลอดภาพ (CRT หรือ Cathode Ray Tube)และจอแบบผลึกเหลว (LCD หรือ Liquid Crystal Display)

  2.2 Computer Case
    

  เก็บอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์ เช่น CPU, Disk Drive, Hard Disk ฯลฯ

   

  2.3 Keyboard 

  ใช้พิมพ์คำสั่ง หรือป้อนข้อมูล มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ดีด แต่มีปุ่มพิมพ์มากกว่า

  2.4 Mouse 

  ใช้ชี้ตำแหน่งบนจอภาพ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เช่นเดียวกับการป้อนคำสั่งทางคีย์บอร์ด

  2.5 Modem

   

  อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ให้สามารถส่งไปตามสายโทรศัพท์ได้

  2.6 Printer  

  อุปกรณ์แสดงผลข้อมูลออกมาทางกระดาษ

  2.7 Scanner

  อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือข้อความมาสแกน แล้วจัดเก็บไว้เป็นไฟล์ภาพ เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

  o         ข้อความจากการ Scan แตกต่างกับข้อความจากการพิมพ์ผ่าน Keyboard

 3. ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์...

  bullet

  คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญ 2 ส่วน ...

  bullet

  3.1 Hardware ...

  bullet

  เป็นส่วนที่ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
  ที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เช่น

  o     ไมโครโปรเซสเซอร์

  o     หน่วยความจำ  

  o     อุปกรณ์เก็บข้อมูล  

  o     อุปกรณ์รับข้อมูล    

  o     อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล

  bullet

  3.2 Software ...

  bullet

  ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์ เพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จะถูกอ่านจากหน่วยบันทึกข้อมูล ส่งต่อไปยังซีพียู เพื่อควบคุมการประมวลผล และคำนวณ
  ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็น 
  ประเภทคือ

  bullet

  (1) ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System Software) ...

  bullet

  เป็นซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดของฮาร์ดแวร์  ซึ่งคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ระบบปฏิบัติการยอดนิยมในปัจจุบันนี้ คือ Window Me, Windows XP,  OS/2,  Unix  และ  Linux  ระบบปฏิบัติจะมีการพัฒนา และปรับปรุงให้มีรุ่นใหม่อยู่เรื่อยๆ

  bullet

  ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System Software) ...

  bullet

  bullet

  (2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ...

  bullet

  ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะด้านต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

  ?         ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน (Special Purpose Software)  จะมีความเหมาะสมกับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมสำหรับการซื้อขาย มีประโยชน์กับร้านค้า หรือโปรแกรมสำหรับฝากถอนเงิน  ก็จะมีประโยชน์กับองค์กรเกี่ยวกับการเงิน เช่น ธนาคาร  

  ?         ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป (General purpose Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานส่วนตัวได้อย่างหลากหลาย  ทำให้ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน เช่น Microsoft Word,  Microsoft Excel, Microsoft  PowerPoint, Photoshop และ Oracle เป็นต้น

  bullet

  ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) สำหรับงานทั่วไป ...

  bullet

 4. ตัวเครื่อง...

  bullet

  ตัวเครื่องมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิต ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ประเภท

  ตัวเครื่องแบบแนวนอน (Desktop Case) วางตัวเครื่องแนวนอนบนโต๊ะ แล้วนำจอภาพมาวางซ้อนไว้บนโต๊ะ
  ตัวเครื่องแบบแนวตั้ง (Tower Case) วางตัวเครื่องไว้ในแนวตั้ง  สามารถนำมาวางบนโต๊ะ หรือบนพื้น แล้ววางจอภาพไว้ข้างๆ ตัวเครื่อง  ปัจจุบันแบบนี้ได้รับความนิยม
  ตัวเครื่องแบบรวมในชิ้นเดียว (All-In-One Case) เป็นการวางเอาตัวเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด รวมเป็นชิ้นเดียว คล้ายกับโทรทัศน์ ตัวเครื่องแบบนี้สะดวกในการเคลื่อนย้ายกะทัดรัด แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม เพราะเพิ่มเติมอุปกรณ์ได้ยากเนื่องจากเปิดตัวเครื่องไม่สะดวก
  คอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถพกพา หรือนำติดตัวไปใช้งานในที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และสามารถใช้งานได้โดยแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่อง (2-3 ชม.) แต่มีข้อจำกัดคือ ราคาแพง และการเพิ่มเติมอุปกรณ์ทำได้ยาก
  bullet

  คอมพิวเตอร์แต่ละแบบ ต่างมีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและลักษณะงานของผู้ใช้

  bullet

  ตัวอย่าง เปรียบเทียบรายละเอียดคุณสมบัติของเครื่อง Desktop PC กับ Notebook...

  bullet

   

  Desktop PC
  HP Business PC DC7100 USDT 

  Notebook

  HP Pavilion zv5217AP

  o        CPU

  Intel P4-530 (3.06GHz.)

  : Intel Pentium 4 processor 1.8GHz

  o   RAM

  512MB PC3200 (sngl chnl)

  256MB DDR333 (2 GB Max.)

  o   Hard Disk

  - 80GB 7200rpm

  40GB (4,200RPM)

  o   Floppy Drive

  No Floppy

  1.44MB FDD

  o   CD-Drive

  - CD-RW/DVD

  24x24x24x CD-RW/ 8x DVD Combo Drive

  o   Monitor

  LCD L1730 (P9625A)

  15.4" TFT WXGA LCD 

  o   Display

   

  graphics controller up to 128MB shared

  o   Keyboard/Mouse

  ขนาดปกติ

   

  o   Weight

   

  3.8 kg

  o   Power

  Lease line 220 V

  12-Cell LiION Battery

  o   ราคา

  ราคา 49,000.00 บาท

  ราคา 49,900.00 บาท
  update 05/05/2548

   

 5. ส่วนประกอบภายในเครื่อง...

  bullet
  ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีชิ้นส่วนภายในหลายชิ้น แต่ละชิ้นทำหน้าที่เฉพาะอย่าง
  bullet

  เมนบอร์ด (Motherboard)...

  bullet

  ?         เมนบอร์ด (Motherboard)

  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลักของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นของคอมพิวเตอร์ จะต้องต่อเชื่อมเข้ากับเมนบอร์ดนี้

   

  bullet

   หน่วยประมวลผลกลาง (CPU-Central Processing Unit)...

  bullet

  ?         หน่วยประมวลผลกลาง (CPU-Central Processing Unit)

  เป็นอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์  ทำหน้าที่คำนวณ ประมวลผล และควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ  ประกอบด้วยหน่วยย่อย หน่วย คือ หน่วยความจำหลัก หน่วยคณิตศาสตร์และตรรกะ หรือหน่วยคำนวณ และหน่วยควบคุม

  bullet

  หน่วยความจำแรม (RAM - Random Access Memory)...

  bullet

  ?         

  เมื่อ 23 กันยายน 2557 10:53:18 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
  อ่าน 893 ตอบ 0 113.53.230.98