กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.6/2 รร.กีฬา » แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:20:15 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 860 ตอบ 12 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
พิมพ์ข้อความเสร็จแล้วคลิกที่กรอกรหัสยืนยัน แล้วคลิกที่ตอบคำถามค่ะ
ตอบโดย >> น้ำ เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:30:21 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน

การแสดงแต่ละหน้าเสมือนพิมพ์ 

การพิมพ์เอกสารเดี่ยวเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

พิมพ์เอกสารในรูปแบบต่างกัน

พิมพ์เอกสารหลายสำเนาหรือมากกว่าหนึ่ง

ตอบโดย >> ฟ้า เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:37:57 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน

การสั่งพิมพ์เอกสาร

 • เมื่อทำการจัดเตรียม ตกแต่ง เอกสารเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การพิมพ์เอกสารที่ได้จัดเตรียม ออกทางเครื่องพิมพ์ เพื่อลงในกระดาษ แผ่นใส

  ข้อแนะนำในการสั่งพิมพ์เอกสาร

  • ควรเลือกประเภทเครื่องพิมพ์ ก่อนเตรียมเอกสาร (ติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Microsoft Windows ก่อน)
  • ในกรณีที่ลืมเลือกเครื่องพิมพ์ก่อนการเตรียมเอกสาร และมาทำการเลือก ภายหลัง ควรเข้าสู่โหมด Print Preview เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนพิมพ์ทุกครั้ง
  • เมื่อสั่งพิมพ์เอกสารไปแล้ว ให้จัดเก็บแฟ้มเอกสารอีกครั้ง เพื่อไฟล์เอกสารจะได้จำค่าติดตั้งในการพิมพ์ ไม่ต้องเสียเวลามากำหนดค่าติดตั้งการพิมพ์ใหม่

  การเตรียมงานก่อนสั่งพิมพ์

  • เลือกคำสั่ง File, Print Preview หรือ Click เมาส์ที่ไอคอน 
  • ปรากฏจอภาพเอกสารก่อนพิมพ์   • ตรวจสอบลักษณะการวางหน้ากระดาษ ลักษณะข้อความ และ ความถูกต้องของเอกสาร
  • Click เมาส์ที่ไอคอนต่อไปนี้ เพื่อทำงานตามต้องการ
   •  ต้องการกลับไปแก้ไข
   •  แก้ไขเอกสารในสภาวะมุมมองนี้
   •  สั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด
   •  ดูเอกสาร 1 หน้ากระดาษต่อ 1 จอภาพ
   •  ดูเอกสารหลายหน้ากระดาษต่อ 1 จอภาพ
   •  กำหนดเปอร์เซ็นต์ในการแสดงผล
   •  แสดง หรือไม่ให้แสดง Ruler Line
   •  กรณีที่เอกสารเกินหน้าไปไม่กี่บรรทัด สามารถ Click ที่ไอคอนนี้ เพื่อช่วยจัด ให้เอกสารทั้งหมดมาอยู่รวมกันใน หน้าเดียวกัน โดยโปรแกรมจะทำ การปรับขนาดตัวอักษร ระยะระหว่าง บรรทัด ให้โดยอัตโนมัติ
   •  เข้าสู่การทำงานแบบเต็มจอภาพ (Full Screen)
  • เมื่อคลิกปุ่ม  สั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด หรือเลือกเมนูคำสั่ง File, Print จะปรากฏ Dialog Box ดังนี้  • เลือกข้อกำหนดที่ต้องการ
   • Print What : เลือกสิ่งที่ต้องการสั่งพิมพ์ อาจจะเป็น
    - Document ไฟล์เอกสาร
    - Summary Info รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์
    - Annotations คำอธิบายประกอบข้อมูล
    - Styles รูปแบบเอกสาร
    - Auto Text Entries รายการข้อมูลของคำสั่ง Auto Text
    - Key Assignments รายการข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดคีย์
   • Copies : จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์
   • Page Range : ช่วงในการสั่งพิมพ์ ได้แก่
    - All สั่งพิมพ์ทุกหน้าของเอกสาร
    - Current Page สั่งพิมพ์เฉพาะหน้าที่ Cursor อยู่
    - Pages สั่งพิมพ์หน้าที่ระบุ โดยสามารถระบุได้ดังนี้
    หน้าที่ 1 - 5 ให้ระบุ 1 - 5
    หน้า 1, 3 และ 8 ให้ระบุ 1,3,8
    หน้า 1, 3 และ 8 - 10 ให้ระบุ 1,3,8-10
   • Print หน้าเอกสารในช่วงที่จะพิมพ์ ได้แก่
    - All Page in Ranges ทุกหน้าในช่วงที่ระบุ
    - Odd Pages เฉพาะเอกสารหน้าคี่
    - Even Pages เฉพาะเอกสารหน้าคู่
   • Print to File สั่งพิมพ์เอกสารเก็บไว้ในไฟล์ ในกรณีที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ และสั่งพิมพ์เอกสารโดยกดปุ่ม OK ก็จะเข้าสู่จอภาพการจัดเก็บเอกสาร (Save As Dialog Box) เพื่อให้ผู้ใช้กำหนดชื่อแฟ้มเอกสารที่ต้องการนำผล จากการสั่งพิมพ์ไปเก็บไว้
   • Collate Copies ใช้รูปแบบเรียงเอกสารต่อเนื่องในชุดเดียวกันหรือไม่ (ตัวอย่าง มีเอกสาร 5 แผ่น สั่งพิมพ์ 2 ชุด ต้องการให้ พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 - 5 ชุดที่ 1 แล้วพิมพ์หน้า 1 -5 ชุดที่ 2 หรือต้องการให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 จำนวน 2 ชุด แล้วจึงจะพิมพ์หน้าที่ 2 จำนวน 2 ชุด จนครบหน้าที่ 5 จำนวน 2 ชุด)
  • เลือกปุ่ม OK เพื่อสั่งพิมพ์เอกสาร
  • หรือปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกการสั่งพิมพ์เอกสาร
ตอบโดย >> nightty เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:39:39 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
  1. เลือกคำสั่ง File>Print หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl+P>
  2. เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ เป็นการกำหนดว่าจะให้เอกสารพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ใด โดยที่เครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (การเชื่อมต่อนี้อาจหมายความถึงการเชื่อมต่อทางระบบ LAN ด้วยก็ได้)
  3. เลือกว่าจะสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้างซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้

                                    Click mouse เลือก All สำหรับต้องการพิมพ์เอกสารทุก ๆ แผ่น

                                    Click mouse เลือก Current Page สำหรับต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่

                                    Click mouse เลือก Page สำหรับกำหนดว่าจะให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้าง  ต่อจากนั้นคุณต้องกรอก

ตอบโดย >> บีบี เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:41:03 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
พิมข้อความที่ต้องการส่งแล้วกรอกรหัสยืนยันแล้วคลิกตอบคำถาม
ตอบโดย >> น้ำ เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:46:43 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
          การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็วด้วยปุ่มบนแถบเครื่องมือ

          หลังจากตรวจสอบจาก Print Preview แล้วไม่พบอะไรผิดพลาด ต่อไปก็ถึงเวลาสั่งพิมพ์ วิธีหนึ่งคือการคลิกที่ปุ่ม   ซึ่งวิธีนี้เอกสารทุกหน้าจะถูกพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

          วิธีสั่งพิมพ์ด้วยการคลิกที่ปุ่มปริ้นท์   สามารถพิมพ์เอสารได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปรับแต่งอะไรมาก แต่มีจุดด้อยอยู่ว่าเราไม่สามารถเลือกพิมพ์เอกสารเป็นบางหน้าได้เลย และที่สำคัญหากเราติดตั้งพรินเตอร์ไว้หลายเครื่อง การสั่งพิมพ์วิธีนี้ Word จะส่งเอกสารทั้งหมดทุกหน้าไปยังพรินเตอร์ที่ถูกกำหนดเป็นพรินเตอร์หลักเสมอ เรียกได้ว่าเราไท่สามารถเลือกว่าจะให้พิมพ์ไปยังพรินเตอร์ตัวอื่นได้เลย

การสั่งพิมพ์โดยกำหนดเงื่อนไข

          เมื่อเรามีพรินเตอร์หลายเครื่องติดตั้งอยู่ในเครื่อง หรือต้องการพิมพ์เอกสารเป็นบางหน้า การสั่งพิมพ์ด้วยการคลิกที่ปุ่ม  นั้นทำไม่ได้ ต้องใช้วิธีดังต่อไปนี้

     1.    คลิกเมนู File เลือกคำสั่ง Print (แฟ้ม > พิมพ์) หรือกดแป้นคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl + P>
     2.  เลือกพรินเตอร์ที่ต้องการสั่งพิมพ์ โดยเครื่องพิมพ์ที่เลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายที่ต่ออยู่
     3.   ระบุหน้าเอกสารที่ต้องการพิมพ์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
            - All (ทั้งหมด) เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารทุกแผ่น
            - Current Page (หน้าปัจจุบัน) เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าที่มีเคอร์เซวอร์อยู่ในขณะนั้น 
            - Page (หน้า) เพื่อกำหนดให้พิมพ์เอกสารบางหน้า โดยระบุหน้าไว้ในช่องหรือระบุเป็นช่วงก็ได้
     4.   ใส่จำนวนชุดที่ต้องการให้พิมพ์ไว้ในกรอบ Number of Copies (จำนวนสำเนา)
     5.   หากในขั้นตอนที่แล้วสั่งให้พิมพ์เอกสารหลายชุด ให้คลิกจนมีเครื่องหมายถูกในช่อง Collate (ทีละชุด) Word จะสั่งพิมพ์เอกสารจนหมดทุกหน้าก่อนแล้วจึง              พิมพ์ชุดต่อไป หากเอาเครื่องหมายถูกออก Word จะพิมพ์เป็นหน้าๆ จนครบจำนวนชุดก่อนจึงพิมพ์หน้าถัดไป
     6.   คลิกปุ่ม OK
ตอบโดย >> แมน เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:48:38 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
การพิมพ์เอกสาร

            การพิมพ์เอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word   เพราะถ้าคุณสร้างเอกสาร เสร็จแต่ไม่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ก็เท่ากับว่าเอกสารนั้นยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์   การสั่งพิมพ์เอกสารออก ทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว

 คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยการ Click mouse     การสั่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้จะเป็นการพิมพ์เอกสารทั้งหมดทุก ๆ หน้า

 

การพิมพ์แบบกำหนดเงื่อนไข

คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์ได้ เช่น เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าเอกสารที่ต้องการหรืออาจกำหนดจำนนชุดในการพิมพ์ เป็นต้น ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารแบบกำหนดเงื่อนไขมีดังนี้

เลือกคำสั่ง File>Print หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl+P>
เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ เป็นการกำหนดว่าจะให้เอกสารพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ใด โดยที่เครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (การเชื่อมต่อนี้อาจหมายความถึงการเชื่อมต่อทางระบบ LAN ด้วยก็ได้)
เลือกว่าจะสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้างซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้
                                    Click mouse เลือก All สำหรับต้องการพิมพ์เอกสารทุก ๆ แผ่น

                                    Click mouse เลือก Current Page สำหรับต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่
                                    Click mouse เลือก Page สำหรับกำหนดว่าจะให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้าง  ต่อจากนั้นคุณต้องกรอก

                                     เงื่อนไขในการสั่งพิมพ์ด้วย เช่น

ตัวอย่างที  1  ถ้ากรอก?2,4,5?หมายถึงสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าหน้า4    และ หน้า5 

ตัวอย่างที่ 2 ถ้ากรอก ?1-4? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 4

ตัวอย่างที่ 3 ถ้ากรอก ?3, 4-7,9? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 3 หน้าที่ ถึงหน้าที่ 7 และหน้าที่ 9

             4. ใส่จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์ในกรอบ Number of Copies หรืออาจ Click mouse ที่        ก็ได้

             5.  Click mouse ปุ่ม  
ตอบโดย >> บอส เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:49:01 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
การพิมพ์เอกสาร

            การพิมพ์เอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word   เพราะถ้าคุณสร้างเอกสาร เสร็จแต่ไม่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ก็เท่ากับว่าเอกสารนั้นยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์   การสั่งพิมพ์เอกสารออก ทางเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

     การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยการ Click mouse     การสั่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้จะเป็นการพิมพ์เอกสารทั้งหมดทุก ๆ หน้า

     การพิมพ์แบบกำหนดเงื่อนไข

  คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์ได้ เช่น เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าเอกสารที่ต้องการหรืออาจกำหนดจำนนชุดในการพิมพ์ เป็นต้น ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารแบบกำหนดเงื่อนไขมีดังนี้
1. คำสั่ง
2.เลือกชนิดเครื่องพิมพ์
3.กำาหนดว่าจะพิมพ์หน้าใดบ้าง
4.กำหนดจำนวนชุดการพิมพ์
5.click mouse

เลือกคำสั่ง File>Print หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl+P>
เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ เป็นการกำหนดว่าจะให้เอกสารพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ใด โดยที่เครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 (การเชื่อมต่อนี้อาจหมายความถึงการเชื่อมต่อทางระบบ LAN ด้วยก็ได้)เลือกว่าจะสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้างซึ่งสามารถกำหนดได้ ดังนี้
                                    
                                    Click mouse เลือก All สำหรับต้องการพิมพ์เอกสารทุก ๆ แผ่น
                                    Click mouse เลือก Current Page สำหรับต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่
                                    Click mouse เลือก Page สำหรับกำหนดว่าจะให้พิมพ์เอกสารหน้าใดบ้าง  ต่อจากนั้นคุณต้องกรอก
                                     เงื่อนไขในการสั่งพิมพ์ด้วย เช่น

ตัวอย่างที  1  ถ้ากรอก?2,4,5?หมายถึงสั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าหน้า4    และ หน้า5 

ตัวอย่างที่ 2 ถ้ากรอก ?1-4? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 4

ตัวอย่างที่ 3 ถ้ากรอก ?3, 4-7,9? หมายถึง สั่งให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 3 หน้าที่ ถึงหน้าที่ 7 และหน้าที่ 9

              4. ใส่จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์ในกรอบ Number of Copies หรืออาจ Click mouse ที่     ok   ก็ได้

              5.  Click mouse ปุ่ม  ok
ตอบโดย >> sheshefarza เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 13:50:33 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ หรือที่เราเรียกกันว่า การปริ้นงาน คือ สั่งพิมพ์ ออกทางเครื่องปริ้น เมื่อเราทำงานเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสั่งพิมพ์ออกมาใช้ในการต่างๆ หลากหลาย โดยขั้นตอนวิธีการมีดังต่อไปนี้
1. คลิกเลือกที่เมนู แฟ้ม(File) ---> พิมพ์(Print...) จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซสำหรับการพิมพ์ขึ้น
2. ส่วนเลือกเครื่องพิมพ์
3. ส่วนเลือกขอบเขตการสั่งพิมพ์
    - สั่งพิมพ์ทั้งหมด
    - สั่งพิมพ์หน้าทำการปัจจุบัน
    - สั่งพิมเฉพาะหน้าที่ต้องการ
4. ส่วนเลือกจำนวนสำเนาที่จะสั่งพิมพ์
5. คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ เพื่อทำการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

ตอบโดย >> เจเล่ เมื่อ 3 กันยายน 2557 13:31:58 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
การสั่งพิมพ์อย่างรวดเร็วด้วยปุ่มบนแถบเครื่องมือ

          หลังจากตรวจสอบจาก Print Preview แล้วไม่พบอะไรผิดพลาด ต่อไปก็ถึงเวลาสั่งพิมพ์ วิธีหนึ่งคือการคลิกที่ปุ่ม   ซึ่งวิธีนี้เอกสารทุกหน้าจะถูกพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

          วิธีสั่งพิมพ์ด้วยการคลิกที่ปุ่มปริ้นท์   สามารถพิมพ์เอสารได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปรับแต่งอะไรมาก แต่มีจุดด้อยอยู่ว่าเราไม่สามารถเลือกพิมพ์เอกสารเป็นบางหน้าได้เลย และที่สำคัญหากเราติดตั้งพรินเตอร์ไว้หลายเครื่อง การสั่งพิมพ์วิธีนี้ Word จะส่งเอกสารทั้งหมดทุกหน้าไปยังพรินเตอร์ที่ถูกกำหนดเป็นพรินเตอร์หลักเสมอ เรียกได้ว่าเราไท่สามารถเลือกว่าจะให้พิมพ์ไปยังพรินเตอร์ตัวอื่นได้เลย

การสั่งพิมพ์โดยกำหนดเงื่อนไข

          เมื่อเรามีพรินเตอร์หลายเครื่องติดตั้งอยู่ในเครื่อง หรือต้องการพิมพ์เอกสารเป็นบางหน้า การสั่งพิมพ์ด้วยการคลิกที่ปุ่ม  นั้นทำไม่ได้ ต้องใช้วิธีดังต่อไปนี้

     1.    คลิกเมนู File เลือกคำสั่ง Print (แฟ้ม > พิมพ์) หรือกดแป้นคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl + P>
     2.  เลือกพรินเตอร์ที่ต้องการสั่งพิมพ์ โดยเครื่องพิมพ์ที่เลือกต้องเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายที่ต่ออยู่
     3.   ระบุหน้าเอกสารที่ต้องการพิมพ์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
            - All (ทั้งหมด) เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารทุกแผ่น
            - Current Page (หน้าปัจจุบัน) เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าที่มีเคอร์เซวอร์อยู่ในขณะนั้น 
            - Page (หน้า) เพื่อกำหนดให้พิมพ์เอกสารบางหน้า โดยระบุหน้าไว้ในช่องหรือระบุเป็นช่วงก็ได้
     4.   ใส่จำนวนชุดที่ต้องการให้พิมพ์ไว้ในกรอบ Number of Copies (จำนวนสำเนา)
     5.   หากในขั้นตอนที่แล้วสั่งให้พิมพ์เอกสารหลายชุด ให้คลิกจนมีเครื่องหมายถูกในช่อง Collate (ทีละชุด) Word จะสั่งพิมพ์เอกสารจนหมดทุกหน้าก่อนแล้วจึง              พิมพ์ชุดต่อไป หากเอาเครื่องหมายถูกออก Word จะพิมพ์เป็นหน้าๆ จนครบจำนวนชุดก่อนจึงพิมพ์หน้าถัดไป
     6.   คลิกปุ่ม OK
ตอบโดย >> Artty เมื่อ 10 กันยายน 2557 14:25:28 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน

การสั่งพิมพ์งาน

 • เมื่อทำการจัดเตรียม ตกแต่ง เอกสารเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การพิมพ์เอกสารที่ได้จัดเตรียม ออกทางเครื่องพิมพ์ เพื่อลงในกระดาษ แผ่นใส

  ข้อแนะนำในการสั่งพิมพ์เอกสาร

  • ควรเลือกประเภทเครื่องพิมพ์ ก่อนเตรียมเอกสาร (ติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Microsoft Windows ก่อน)
  • ในกรณีที่ลืมเลือกเครื่องพิมพ์ก่อนการเตรียมเอกสาร และมาทำการเลือก ภายหลัง ควรเข้าสู่โหมด Print Preview เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนพิมพ์ทุกครั้ง
  • เมื่อสั่งพิมพ์เอกสารไปแล้ว ให้จัดเก็บแฟ้มเอกสารอีกครั้ง เพื่อไฟล์เอกสารจะได้จำค่าติดตั้งในการพิมพ์ ไม่ต้องเสียเวลามากำหนดค่าติดตั้งการพิมพ์ใหม่

  การเตรียมงานก่อนสั่งพิมพ์

  • เลือกคำสั่ง File, Print Preview หรือ Click เมาส์ที่ไอคอน 
  • ปรากฏจอภาพเอกสารก่อนพิมพ์   • ตรวจสอบลักษณะการวางหน้ากระดาษ ลักษณะข้อความ และ ความถูกต้องของเอกสาร
  • Click เมาส์ที่ไอคอนต่อไปนี้ เพื่อทำงานตามต้องการ
   •  ต้องการกลับไปแก้ไข
   •  แก้ไขเอกสารในสภาวะมุมมองนี้
   •  สั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด
   •  ดูเอกสาร 1 หน้ากระดาษต่อ 1 จอภาพ
   •  ดูเอกสารหลายหน้ากระดาษต่อ 1 จอภาพ
   •  กำหนดเปอร์เซ็นต์ในการแสดงผล
   •  แสดง หรือไม่ให้แสดง Ruler Line
   •  กรณีที่เอกสารเกินหน้าไปไม่กี่บรรทัด สามารถ Click ที่ไอคอนนี้ เพื่อช่วยจัด ให้เอกสารทั้งหมดมาอยู่รวมกันใน หน้าเดียวกัน โดยโปรแกรมจะทำ การปรับขนาดตัวอักษร ระยะระหว่าง บรรทัด ให้โดยอัตโนมัติ
   •  เข้าสู่การทำงานแบบเต็มจอภาพ (Full Screen)
  • เมื่อคลิกปุ่ม  สั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด หรือเลือกเมนูคำสั่ง File, Print จะปรากฏ Dialog Box ดังนี้  • เลือกข้อกำหนดที่ต้องการ
   • Print What : เลือกสิ่งที่ต้องการสั่งพิมพ์ อาจจะเป็น
    - Document ไฟล์เอกสาร
    - Summary Info รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์
    - Annotations คำอธิบายประกอบข้อมูล
    - Styles รูปแบบเอกสาร
    - Auto Text Entries รายการข้อมูลของคำสั่ง Auto Text
    - Key Assignments รายการข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดคีย์
   • Copies : จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์
   • Page Range : ช่วงในการสั่งพิมพ์ ได้แก่
    - All สั่งพิมพ์ทุกหน้าของเอกสาร
    - Current Page สั่งพิมพ์เฉพาะหน้าที่ Cursor อยู่
    - Pages สั่งพิมพ์หน้าที่ระบุ โดยสามารถระบุได้ดังนี้
    หน้าที่ 1 - 5 ให้ระบุ 1 - 5
    หน้า 1, 3 และ 8 ให้ระบุ 1,3,8
    หน้า 1, 3 และ 8 - 10 ให้ระบุ 1,3,8-10
   • Print หน้าเอกสารในช่วงที่จะพิมพ์ ได้แก่
    - All Page in Ranges ทุกหน้าในช่วงที่ระบุ
    - Odd Pages เฉพาะเอกสารหน้าคี่
    - Even Pages เฉพาะเอกสารหน้าคู่
   • Print to File สั่งพิมพ์เอกสารเก็บไว้ในไฟล์ ในกรณีที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ และสั่งพิมพ์เอกสารโดยกดปุ่ม OK ก็จะเข้าสู่จอภาพการจัดเก็บเอกสาร (Save As Dialog Box) เพื่อให้ผู้ใช้กำหนดชื่อแฟ้มเอกสารที่ต้องการนำผล จากการสั่งพิมพ์ไปเก็บไว้
   • Collate Copies ใช้รูปแบบเรียงเอกสารต่อเนื่องในชุดเดียวกันหรือไม่ (ตัวอย่าง มีเอกสาร 5 แผ่น สั่งพิมพ์ 2 ชุด ต้องการให้ พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 - 5 ชุดที่ 1 แล้วพิมพ์หน้า 1 -5 ชุดที่ 2 หรือต้องการให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 จำนวน 2 ชุด แล้วจึงจะพิมพ์หน้าที่ 2 จำนวน 2 ชุด จนครบหน้าที่ 5 จำนวน 2 ชุด)
  • เลือกปุ่ม OK เพื่อสั่งพิมพ์เอกสาร
  • หรือปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกการสั่งพิมพ์เอกสาร
ตอบโดย >> มาย เมื่อ 17 กันยายน 2557 12:44:35 113.53.230.98
RE : แบบทดสอบที่ 5 ให้นักเรียน บอกวิธีการสั่งพิมพ์ เอกสาร มาโดยละเอียด 10 คะแนน
  • การสั่งพิมพ์เอกสาร

   • เมื่อทำการจัดเตรียม ตกแต่ง เอกสารเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การพิมพ์เอกสารที่ได้จัดเตรียม ออกทางเครื่องพิมพ์ เพื่อลงในกระดาษ แผ่นใส

    ข้อแนะนำในการสั่งพิมพ์เอกสาร

    • ควรเลือกประเภทเครื่องพิมพ์ ก่อนเตรียมเอกสาร (ติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Microsoft Windows ก่อน)
    • ในกรณีที่ลืมเลือกเครื่องพิมพ์ก่อนการเตรียมเอกสาร และมาทำการเลือก ภายหลัง ควรเข้าสู่โหมด Print Preview เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนพิมพ์ทุกครั้ง
    • เมื่อสั่งพิมพ์เอกสารไปแล้ว ให้จัดเก็บแฟ้มเอกสารอีกครั้ง เพื่อไฟล์เอกสารจะได้จำค่าติดตั้งในการพิมพ์ ไม่ต้องเสียเวลามากำหนดค่าติดตั้งการพิมพ์ใหม่

    การเตรียมงานก่อนสั่งพิมพ์

    • เลือกคำสั่ง File, Print Preview หรือ Click เมาส์ที่ไอคอน 
    • ปรากฏจอภาพเอกสารก่อนพิมพ์     • ตรวจสอบลักษณะการวางหน้ากระดาษ ลักษณะข้อความ และ ความถูกต้องของเอกสาร
    • Click เมาส์ที่ไอคอนต่อไปนี้ เพื่อทำงานตามต้องการ
     •  ต้องการกลับไปแก้ไข
     •  แก้ไขเอกสารในสภาวะมุมมองนี้
     •  สั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด
     •  ดูเอกสาร 1 หน้ากระดาษต่อ 1 จอภาพ
     •  ดูเอกสารหลายหน้ากระดาษต่อ 1 จอภาพ
     •  กำหนดเปอร์เซ็นต์ในการแสดงผล
     •  แสดง หรือไม่ให้แสดง Ruler Line
     •  กรณีที่เอกสารเกินหน้าไปไม่กี่บรรทัด สามารถ Click ที่ไอคอนนี้ เพื่อช่วยจัด ให้เอกสารทั้งหมดมาอยู่รวมกันใน หน้าเดียวกัน โดยโปรแกรมจะทำ การปรับขนาดตัวอักษร ระยะระหว่าง บรรทัด ให้โดยอัตโนมัติ
     •  เข้าสู่การทำงานแบบเต็มจอภาพ (Full Screen)
    • เมื่อคลิกปุ่ม  สั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด หรือเลือกเมนูคำสั่ง File, Print จะปรากฏ Dialog Box ดังนี้    • เลือกข้อกำหนดที่ต้องการ
     • Print What : เลือกสิ่งที่ต้องการสั่งพิมพ์ อาจจะเป็น
      - Document ไฟล์เอกสาร
      - Summary Info รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์
      - Annotations คำอธิบายประกอบข้อมูล
      - Styles รูปแบบเอกสาร
      - Auto Text Entries รายการข้อมูลของคำสั่ง Auto Text
      - Key Assignments รายการข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดคีย์
     • Copies : จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์
     • Page Range : ช่วงในการสั่งพิมพ์ ได้แก่
      - All สั่งพิมพ์ทุกหน้าของเอกสาร
      - Current Page สั่งพิมพ์เฉพาะหน้าที่ Cursor อยู่
      - Pages สั่งพิมพ์หน้าที่ระบุ โดยสามารถระบุได้ดังนี้
      หน้าที่ 1 - 5 ให้ระบุ 1 - 5
      หน้า 1, 3 และ 8 ให้ระบุ 1,3,8
      หน้า 1, 3 และ 8 - 10 ให้ระบุ 1,3,8-10
     • Print หน้าเอกสารในช่วงที่จะพิมพ์ ได้แก่
      - All Page in Ranges ทุกหน้าในช่วงที่ระบุ
      - Odd Pages เฉพาะเอกสารหน้าคี่
      - Even Pages เฉพาะเอกสารหน้าคู่
     • Print to File สั่งพิมพ์เอกสารเก็บไว้ในไฟล์ ในกรณีที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ และสั่งพิมพ์เอกสารโดยกดปุ่ม OK ก็จะเข้าสู่จอภาพการจัดเก็บเอกสาร (Save As Dialog Box) เพื่อให้ผู้ใช้กำหนดชื่อแฟ้มเอกสารที่ต้องการนำผล จากการสั่งพิมพ์ไปเก็บไว้
     • Collate Copies ใช้รูปแบบเรียงเอกสารต่อเนื่องในชุดเดียวกันหรือไม่ (ตัวอย่าง มีเอกสาร 5 แผ่น สั่งพิมพ์ 2 ชุด ต้องการให้ พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 - 5 ชุดที่ 1 แล้วพิมพ์หน้า 1 -5 ชุดที่ 2 หรือต้องการให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 จำนวน 2 ชุด แล้วจึงจะพิมพ์หน้าที่ 2 จำนวน 2 ชุด จนครบหน้าที่ 5 จำนวน 2 ชุด)
    • เลือกปุ่ม OK เพื่อสั่งพิมพ์เอกสาร
    • หรือปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกการสั่งพิมพ์เอกสาร

ตอบโดย >> เฟรม เมื่อ 17 กันยายน 2557 13:53:26 113.53.230.98
1