กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » คำสั่งจัดการหน้าเอกสาร
คำสั่งจัดการหน้าเอกสาร
คำสั่งจัดการหน้าเอกสาร
  • <BR> 
   สั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่
  • <P> หรือ <P>...</P>
   สั่งให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ โดยจะเว้นบรรทัดเพิ่มให้อีก 1 บรรทัดเมื่อเทียบกับการใช้ <BR>
   • อาจใช้ ALIGN= LEFT,CENTER OR RIGHT ขยายเพื่อกำหนดตำแหน่งได้
  • <HR>
   เป็นการสร้างเส้นแนวนอน สามารถใช้ ส่วนขยายได้ คือ
   • WIDTH= เพื่อกำหนดความยาว มีหน่วยเป็น pixel หรือ เป็นเปอร์เซ็นต์
   • SIZE= ใช้กำหนดความหนา มีหน่วยเป็น pixel
   • ALIGN= ใช้กำหนดตำแหน่ง ในกรณีที่เส้นตรงมีความยาวไม่เต็มจอภาพ ค่าที่เป็นไปได้คือ LEFT,RIGHT หรือ CENTER
   • NOSHADE จะกำหนดให้เป็นเส้นทึบ

   อย่างไรก็ตาม หากเรากำหนดค่า WIDTH ให้มีค่าน้อยๆ และ SIZE ให้มีค่ามากๆ ก็จะได้เส้นตรงในแนวตั้ง
   หรือจะได้รูปสี่เหลี่ยมหากค่าทั้งสองมีค่าพอๆกัน


  ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
  หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
  Fanpage เพื่อการศึกษา 
  เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 13:23:51 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
  อ่าน 885 ตอบ 0 183.88.88.173