กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ห้อง ม.1/2 รร.กีฬา » ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ ประวัติศาสตร์ มา 20 ข้อ
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ ประวัติศาสตร์ มา 20 ข้อ

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. มนุษย์กำหนดเวลาขึ้นมาเพื่ออะไร

   1 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

   2 เพื่อให้นักประวัติศาสตร์ได้ศึกษาง่ายขึ้น

   3 เพื่อต้องการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม

   4 ไม่มีข้อใดถูก

2. วิธีนับวันเดือนโดยถือเอาดวงจันทร์เป็นหลัก เป็นการ

    นับเวลาในระบบใด

    1 สุริยคติ

    2 จันทรคติ

    3 สุริยคราส

    4 จันทรคราส

3. ปีอธิกสุรทินในระบบสุริยคติมีกี่วัน

    1 364 วัน

    2 365 วัน

    3 366 วัน

    4 367 วัน

4. เดือนคี่สิ้นเดือนในวันใด

    1 วันขึ้น 8 ค่ำ

    2 วันขึ้น 15 ค่ำ

    3 วันแรม 8 ค่ำ

    4 วันแรม 14 ค่ำ

5. นักประวัติศาสตร์แบ่งสมัยทางประวัติศาสตร์ออกเป็น

   2 สมัยได้แก่สมัยอะไรบ้าง

    1 สมัยประวัติศาสตร์กับสมัยกึ่งประวัติศาสตร์

    2 สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์

    3 สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยกึ่งประวัติศาสตร์

    4 ไม่มีข้อใดถูก

 

6.  ยุคโลหะแบ่งออกเป็น 2 ยุค ได้แก่ยุคใดบ้าง

     1 ยุคสำริดและยุคเหล็ก

     2 ยุคหินเก่าและยุคเหล็ก

     3 ยุคหินใหม่และยุคสำริด

     4 ยุคหินเก่าและยุคหินใหม่

7. ข้อใดกล่าวถึงยุคหินเก่าได้ถูกต้อง

     1 รู้จักการเพาะปลูก

     2 ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์

     3 ตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง

     4 รู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้ไว้ใช้เอง

8. ถ้านับตามคริสต์ศักราช ปัจจุบันเราอยู่ในสหัสวรรษ

    ที่เท่าไร

    1 สหัสวรรษที่ 1

    2 สหัสวรรษที่ 2

    3 สหัสวรรษที่ 3

    4 สหัสวรรษที่ 4

9. ก่อนคริสต์ศักราชหมายถึงอะไร

    1 ก่อนมีพระเยซูคริสต์

    2 ก่อนพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์

    3 ก่อนพระเยซูคริสต์ประกาศศาสนา

    4 ก่อนที่อาณาจักรโรมันจะยอมรับคริสต์

10. หลักฐานทางประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ใช้กันมากได้แก่อะไร

      1 จารึก

      2 จดหมายเหตุ

      3 พระราชพงศาวดาร

      4 ถูกทุกข้อ

 

11. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการตั้งถิ่นฐานในที่ราบลุ่มแม่น้ำ

      1 มีแหล่งอาหาร

      2 เป็นเส้นทางคมนาคม

      3 ปกครองชุมชนได้ง่าย

      4 เหมาะแก่การเพาะปลูก

12. มนุษย์สมัยหินเก่าไม่ตั้งถิ่นฐานถาวรเพราะอะไร

1 ไม่อยากอยู่ประจำที่

2 ไม่รู้จักสร้างที่อยู่อาศัย

3 ต้องอพยพตามฝูงสัตว์

       4 ต้องอพยพตามความเชื่อดั้งเดิม

13. สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ยุคใดที่สังคมมีความ

     ซับซ้อนยิ่งขึ้นจนกลายเป็นเมือง

     1 ยุคหินเก่า

     2 ยุคหินใหม่

     3 ยุคสำริด

     4 ยุคเหล็ก

14. กองมะโหระทึกใช้ในพิธีกรรมใด

      1 พิธีศพ

      2 พิธีแต่งงาน

     3 พิธีบูชาเทวดา

     4 พิธีทำบุญตักบาตร

15. นักเรียนคิดว่าตำนานเมืองนครศรีธรรมราช

      กล่าวถึงแคว้นตามพรลิงค์ในด้านใด

     1 เศรษฐกิจ

     2 ศิลปกรรม

     3 การปกครอง

     4 พระพุทธศาสนา

16. อาณาจักรตามพรลิงค์มีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่เมืองใด

      1 ไชยา

      2 ปัตตานี

      3 สุราษฎร์ธานี

     4 นครศรีธรรมราช 

 

 

 

17. พระโพธิสัตว์อวโลกิดเตศวรเป็นประติมากรรมใน

     สมัยใด

     1 ฟูนัน

     2 ศรีวิชัย

     3 หริภุญชัย 

     4 ตามพรลิงค์

18. รายได้หลักของอาณาจักรศรีวิชัยมาจากอะไร

      1 ภาษีการค้า

      2 ค้าเครื่องเทศ

      3 เก็บของป่าขาย

      4ค้าขายกับต่างชาติ

19. เศราฐกิจของทวารวดีขึ้นอยุ่กับสิ่งใด

      1 การค้าและประมง

      2 การเกษตรและการค้า

      3 อุตสหกรรมและหัตถกรรม

      4 หัตถกรรมของป่าและการเกษตร

20. สถาปัตยกรรมในภาคกลางที่สะท้อนความเจริญของ

      แคว้นละโว้คืออะไร

     1 ปราสาทเมืองต่ำ

     2 ปราสาทภูมิโปน

     3 ปราสาทหินพิมาย

     4 พระปรางค์สามมยอด


ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2557 09:55:11 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 1176 ตอบ 0 113.53.230.98