กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุมสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระศิลป-(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าแรก » ชุดคำสั่ง ภาษา html » การใช้งานสีในเว็บเพจ
การใช้งานสีในเว็บเพจ

การใช้งานสีในเว็บเพจ

สีสันนั้นอยู่คู่กับเว็บเพจอยู่แล้ว เพราะนอกจากจะทำให้เว็บดูสวยงามน่าสนใจแล้ว ยังช่วยให้การอธิบายข้อความดีขึ้นอีก ในบทความนี้เราจะมีดูการใช้งานสีกัน

รายชื่อสีแบบ HEX value และ แบบ RGB value

ColorColor HEXColor RGB
 #000000rgb(0,0,0)
 #FF0000rgb(255,0,0)
 #00FF00rgb(0,255,0)
 #0000FFrgb(0,0,255)
 #FFFF00rgb(255,255,0)
 #00FFFFrgb(0,255,255)
 #FF00FFrgb(255,0,255)
 #C0C0C0rgb(192,192,192)
 #FFFFFFrgb(255,255,255)

ตัวอย่าง code สีในแบบ hex value และแบบ ชื่อของสี

Color NameColor HEXColor
AliceBlue #F0F8FF 
AntiqueWhite #FAEBD7 
Aqua #00FFFF 
Aquamarine #7FFFD4 
Azure #F0FFFF 
Beige #F5F5DC 
Bisque #FFE4C4 
Black #000000 
BlanchedAlmond #FFEBCD 
Blue #0000FF 
BlueViolet #8A2BE2 
Brown #A52A2A 
BurlyWood #DEB887 
CadetBlue #5F9EA0 
Chartreuse #7FFF00 
Chocolate #D2691E 
Coral #FF7F50 
CornflowerBlue #6495ED 
Cornsilk #FFF8DC 
Crimson #DC143C 
Cyan #00FFFF 
DarkBlue #00008B 
DarkCyan #008B8B 
DarkGoldenRod #B8860B 
DarkGray #A9A9A9 
DarkGrey #A9A9A9 
DarkGreen #006400 
DarkKhaki #BDB76B 
DarkMagenta #8B008B 
DarkOliveGreen #556B2F 
Darkorange #FF8C00 
DarkOrchid #9932CC 
DarkRed #8B0000 
DarkSalmon #E9967A 
DarkSeaGreen #8FBC8F 
DarkSlateBlue #483D8B 
DarkSlateGray #2F4F4F 
DarkSlateGrey #2F4F4F 
DarkTurquoise #00CED1 
DarkViolet #9400D3 
DeepPink #FF1493 
DeepSkyBlue #00BFFF 
DimGray #696969 
DimGrey #696969 
DodgerBlue #1E90FF 
FireBrick #B22222 
FloralWhite #FFFAF0 
ForestGreen #228B22 
Fuchsia #FF00FF 
Gainsboro #DCDCDC 
GhostWhite #F8F8FF 
Gold #FFD700 
GoldenRod #DAA520 
Gray #808080 
Grey #808080 
Green #008000 
GreenYellow #ADFF2F 
HoneyDew #F0FFF0 
HotPink #FF69B4 
IndianRed  #CD5C5C 
Indigo  #4B0082 
Ivory #FFFFF0 
Khaki #F0E68C 
Lavender #E6E6FA 
LavenderBlush #FFF0F5 
LawnGreen #7CFC00 
LemonChiffon #FFFACD 
LightBlue #ADD8E6 
LightCoral #F08080 
LightCyan #E0FFFF 
LightGoldenRodYellow #FAFAD2 
LightGray #D3D3D3 
LightGrey #D3D3D3 
LightGreen #90EE90 
LightPink #FFB6C1 
LightSalmon #FFA07A 
LightSeaGreen #20B2AA 
LightSkyBlue #87CEFA 
LightSlateGray #778899 
LightSlateGrey #778899 
LightSteelBlue #B0C4DE 
LightYellow #FFFFE0 
Lime #00FF00 
LimeGreen #32CD32 
Linen #FAF0E6 
Magenta #FF00FF 
Maroon #800000 
MediumAquaMarine #66CDAA 
MediumBlue #0000CD 
MediumOrchid #BA55D3 
MediumPurple #9370D8 
MediumSeaGreen #3CB371 
MediumSlateBlue #7B68EE 
MediumSpringGreen #00FA9A 
MediumTurquoise #48D1CC 
MediumVioletRed #C71585 
MidnightBlue #191970 
MintCream #F5FFFA 
MistyRose #FFE4E1 
Moccasin #FFE4B5 
NavajoWhite #FFDEAD 
Navy #000080 
OldLace #FDF5E6 
Olive #808000 
OliveDrab #6B8E23 
Orange #FFA500 
OrangeRed #FF4500 
Orchid #DA70D6 
PaleGoldenRod #EEE8AA 
PaleGreen #98FB98 
PaleTurquoise #AFEEEE 
PaleVioletRed #D87093 
PapayaWhip #FFEFD5 
PeachPuff #FFDAB9 
Peru #CD853F 
Pink #FFC0CB 
Plum #DDA0DD 
PowderBlue #B0E0E6 
Purple #800080 
Red #FF0000 
RosyBrown #BC8F8F 
RoyalBlue #4169E1 
SaddleBrown #8B4513 
Salmon #FA8072 
SandyBrown #F4A460 
SeaGreen #2E8B57 
SeaShell #FFF5EE 
Sienna #A0522D 
Silver #C0C0C0 
SkyBlue #87CEEB 
SlateBlue #6A5ACD 
SlateGray #708090 
SlateGrey #708090 
Snow #FFFAFA 
SpringGreen #00FF7F 
SteelBlue #4682B4 
Tan #D2B48C 
Teal #008080 
Thistle #D8BFD8 
Tomato #FF6347 
Turquoise #40E0D0 
Violet #EE82EE 
Wheat #F5DEB3 
White #FFFFFF 
WhiteSmoke #F5F5F5 
Yellow #FFFF00 
YellowGreen #9ACD32 

อ้างอิงจากเว็บไซต์ http://www.w3schools.com

ตั้งคำถามโดย อาจารย์ วรัญญู  บุตรรินทร์ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า .ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด. 
Fanpage เพื่อการศึกษา 
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2555 21:52:08 สอนโดย >> ครูเอ็กซ์
อ่าน 885 ตอบ 0 223.204.59.160